HEP-u sta­bil­ni iz­gle­di, fi­nan­cij­ska po­zi­ci­ja do­bra

Mo­ody’s Po­t­vr­đen ‘Ba2’ kre­dit­ni rej­ting

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Agen­ci­ja Mo­ody’s po­t­vr­di­la je u pe­tak va­že­ći ‘Ba2’ kre­dit­ni rej­ting Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de (HEP) i sta­bil­ne iz­gle­de zbog do­bre fi­nan­cij­ske po­zi­ci­je tvrt­ke. Priz­na­je se ta­ko fi­nan­cij­ska flek­si­bil­nost HEPa da iz­dr­ži mo­gu­će pro­du­lje­no raz­dob­lje ni­žih ci­je­na stru­je. Sta­bil­ni iz­gle­di rej­tin­ga odra­ža­va­ju ocje­nu Mo­ody’sa ka­ko će tvrt­ka odr­ža­ti fi­nan­cij­ski pro­fil u skla­du s ka­te­go­ri­jom rej­tin­ga te ka­ko će nje­zin rej­ting os­ta­ti ne­pro­mi­je­njen do­đe li do ne­ga­tiv­nog pri­ti­ska na rej­ting Hr­vat­ske.

D. M./PIXSELL

Zdrav pro­fil tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.