U grad­nju put­nič­kog ter­mi­na­la Gruž Fran­cu­zi ula­žu 94 mi­li­ju­na eura

Kre­ću u lis­to­pa­du Da­nas pot­pi­su­ju ugo­vor, koncesija na 40 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb U Mi­nis­tar­stvu pro­me­ta da­nas će An­tun Asić, rav­na­telj Luč­ke upra­ve Du­brov­nik, i Ar­pak De­mir­can, pred­sjed­nik Upra­ve Du­brov­nik In­ter­na­ti­onal Cru­ise Port Inves­t­men­ta, či­ji su os­ni­va­či fran­cu­ski Glo­bal Ports Hol­ding i Bo­uygu­es, pot­pi­sa­ti pre­du­go­vor ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji za grad­nju put­nič­kog ter­mi­na­la Gruž. Kon­ce­si­onar će u grad­nju ter­mi­na­la za put­ni­ke na kruž­nim pu­to­va­nji­ma, tr­go­vač­ki cen­tar s ga­ra­žom i auto­bus­ni ko­lo­dvor ulo­ži­ti 93,7 mi­li­ju­na eura, a imat će pra­vo ko­ri­šte­nja obje­ka­ta i pru­ža­nja luč­kih us­lu­ga ukr­ca­ja te is­kr­ca­ja put­ni­ka idu­ćih 40 go­di­na. Po­če­tak grad­nje pla­ni­ran je za lis­to­pad 2016., s ro­kom za­vr­šet­ka do ko­lo­vo­za 2018., a pla­ni­ra se sa­gra­di­ti oko 40 ti­su­ća kva­dra­ta gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.