Kar­lo­vač­ko no­vi sponzor Haj­du­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pot­pi­si­va­njem

spon­zor­sko­ga ugo­vo­ra iz­me­đu kom­pa­ni­je He­ine­ken Hr­vat­ska i klu­ba Haj­duk, Kar­lo­vač­ko pi­vo pos­ta­lo je sponzor ovog pr­vo­li­ga­škog no­go­met­nog klu­ba. Tom pri­go­dom pred­stav­lje­no je i po­seb­no iz­da­nje Kar­lo­vač­kog pi­va, Kar­lo­vač­ko Haj­duk 1911, ko­je na bo­ci no­si ime i grb split­sko­ga klu­ba. No­vo pi­vo, Kar­lo­vač­ko Haj­duk 1911, bit će dos­tup­no u na po­dru­čju Dal­ma­ci­je, ali i u svim os­ta­lim di­je­lo­vi­ma gdje bu­de tr­žiš­nog in­te­re­sa.

“Po­nos­ni smo što uz je­dan od naj­ja­čih no­go­met­nih bren­do­va u Hr­vat­skoj od­sad sto­ji i naš poz­na­ti­ji piv­ski brend, Kar­lo­vač­ko. S nes­trp­lje­njem iš­če­ku­je­mo no­ve po­bje­de ko­je će­mo bi­lje­ži­ti za­jed­no”, rek­la je Bran­ka Sla­ve­ska, pred­sjed­ni­ca Upra­ve He­ine­ke­na Hr­vat­ska.

PD

Ma­rin Br­bic, Pe­tar Ber­ma­nec, Bran­ka Sla­ve­ska i Aljo­ša Ba­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.