Kon­fe­ren­ci­ja HTI u ožuj­ku u Be­ču

Zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kon­fe­ren­ci­ja

in­dus­tri­je zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma He­al­th To­urism In­dus­try (HTI) na­kon pet go­di­na pr­vi se put se­li iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske, u Beč. Kon­fe­ren­ci­ja na ko­joj se oče­ku­je vi­še od 200 su­di­oni­ka, 35 pre­da­va­ča, če­ti­ri pa­nel­di­sku­si­je te gos­ti iz 40 ze­ma­lja odr­ža­vat će se od 3. do 5. ožuj­ka u ho­te­lu Park Sc­hön­brunn.

“Do­ka­za­li smo da i ma­la čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je kao što je Hr­vat­ska sa svo­jim iz­voz­nim pro­izvo­dom zna­nja mo­že zna­čaj­no pri­do­ni­je­ti in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ji i pro­mo­ci­ji tu­ris­tič­ke po­nu­de čla­ni­ca EU pre­ma tre­ćim zem­lja­ma”, na­gla­ša­va di­rek­tor HTI kon­fe­ren­ci­je Zdes­lav Ra­dov­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.