FO­RUM 500 PRI­JAV­LJE­NIH

ZA KO­PA­ONIK BU­SI­NESS

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ve­li­ko za­ni­ma­nje po­ka­za­no je za 23. Ko­pa­onik bu­si­ness fo­rum ko­ji se odr­ža­va od 8. do 10. ožuj­ka. Pri­jav­lje­no je vi­še od 500 su­di­oni­ka, a oče­ku­ju se i ko­nač­ne po­t­vr­de, pa će pre­ma pro­cje­na­ma ovaj fo­rum bi­ti do­sad naj­po­sje­će­ni­ji. Te­ma ovo­go­diš­njeg fo­ru­ma je “Dos­ti­za­nje i ko­nver­gen­ci­ja s vo­de­ćim tren­do­vi­ma: Ka­ko sa­ni­ra­ti pu­ko­ti­ne u sus­ta­vu”. Ko­pa­onik bu­si­ness fo­rum or­ga­ni­zi­ra­ju Savez eko­no­mis­ta Sr­bi­je i Udru­že­nje kor­po­ra­tiv­nih di­rek­to­ra Sr­bi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.