UZ PRO­S­VJE­DE GRČ­KA

OPET PA­LA U RE­CE­SI­JU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Grč­ko gos­po­dar­stvo opet je u re­ce­si­ji, po­ka­zu­ju po­da­ci sta­tis­tič­kog ure­da objav­lje­ni u pe­tak. U če­t­vr­tom tro­mje­se­čju grč­ki BDP os­la­bio je 0,6 pos­to na­kon što je u pret­hod­nom tro­mje­se­čju pao 1,4 pos­to. Za ci­je­lu 2015. eko­no­mi­ja naj­juž­ni­je čla­ni­ce eurozone sma­nji­la se za 0,7 pos­to, po­ka­zu­ju iz­ra­ču­ni Blo­om­ber­ga. Ti­me je pre­ki­nut sla­baš­ni grč­ki opo­ra­vak iz 2014. pos­tig­nut na­kon šest uzas­top­nih re­ce­sij­skih go­di­na. Uz vi­jest o re­pri­zi re­ce­si­je, iz Grč­ke je pris­ti­gla i vi­jest o žes­to­kim sukobima na uli­ca­ma Ate­ne iz­me­đu far­me­ra i po­li­ci­je zbog mi­ro­vin­ske re­for­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.