GEARA ZA AMAZON

PO­ČE­LO SNI­MA­NJE TOP

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vo­di­te­lji kul­t­ne emi­si­je Top Ge­ar, Je­remy Clar­k­son, Ric­hard Ham­mond i Ja­mes May, za­po­če­li su proš­lo­ga tjed­na sni­ma­nje no­ve se­zo­ne ko­ja će se od ove go­di­ne pri­ka­zi­va­ti na Amazon Pri­meu. No­vi Top Ge­ar, do ko­jeg je doš­lo na­kon što je Je­remy Clar­k­son do­bio ot­kaz na BBC-u zbog su­ko­ba s pro­du­cen­tom, sa­dr­ža­vat će sve što je imao i do­sa­daš­nji - od­lič­ne aute, glu­pe iz­a­zo­ve i pu­no zabave - ali još i vi­še od to­ga, na­pi­sao je Clar­k­son na druš­tve­nim mre­ža­ma, pre­no­si Bu­si­ness In­si­der. Bu­džet emi­si­je pro­cje­nju­je se na 250 mi­li­ju­na do­la­ra za 36 epi­zo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.