ZNA­ČAJ­NI­JI PRO­MET

CROBEXI PA­LI UZ NE­ŠTO

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANJIE -

Na Za­gre­bač­koj bur­zi u pe­tak in­dek­si su bla­go os­la­bi­li uz ne­što zna­čaj­ni­ji pro­met. Ta­ko se CROBEX za­us­ta­vio na 1592,84 bo­do­va či­me je ubi­lje­žio 0,16 pos­to ras­ta. Uži CROBEX10 os­la­bio je 0,11 pos­to na 933,59 bo­do­va. Na tjed­noj ra­zi­ni CROBEX je pao 0,7 pos­to, a CROBEX10 ne­što ni­žih po­la pos­to. Ukup­ni re­dov­ni pro­met do­seg­nuo je u pe­tak ma­lo vi­še od 10 mi­li­ju­na ku­na, pri če­mu je go­to­vo po­lo­vi­ca tog pro­me­ta os­tva­re­na tr­go­va­njem re­dov­nom di­oni­com Adri­sa u iz­no­su od 4,9 mi­li­ju­na ku­na. Ci­je­na di­oni­ce ni­je se mi­je­nja­la na 480 ku­na. Po lik­vid­nos­ti kom­pa­ni­ju iz Ro­vi­nja sli­je­di di­oni­ca Po­drav­ke, sa go­to­vo 794.000 ku­na pro­me­ta. Ci­je­na joj je po­ras­la 0,8 pos­to, na 317,8 ku­na. Zna­čaj­ni­jih 616.000 ku­na pro­me­ta os­tva­ri­la je di­oni­ca Eric­sso­na Ni­ko­le Tesle či­ja je ci­je­na sre­za­na za pre­ko tri pos­to na 940 ku­na. U sku­pi­ni di­oni­ca s ma­nje od po­la mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta naš­le su se pov­la­šte­na di­oni­ca Adri­sa či­ja je ci­je­na stag­ni­ra­la na 341 ku­nu te LRH s pa­dom od 2,9 pos­to na 4001 ku­nu.

In­dek­si os­la­bi­li i na tjed­noj ra­zi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.