MA­NJE 12 ML­RD DO­LA­RA

NAF­T­NE DI­VI­DEN­DE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANJIE -

Iako su proš­le go­di­ne odr­ža­le pri­jaš­nje ra­zi­ne, di­vi­den­de naf­t­nih kom­pa­ni­ja ove bi go­di­ne mo­gle zna­čaj­no pas­ti, pro­cje­nju­je Mar­kit. Pre­ma nji­ho­vu iz­ra­ču­nu, vo­de­će naf­t­ne kom­pa­ni­ja sma­njit će di­vi­den­de za 12 mi­li­jar­di do­la­ra. Re­za­nje “naf­t­nih” di­vi­den­di sma­njit će i uku­pan iz­nos ovo­go­diš­njih di­vi­den­di za de­vet pos­to na 147 mi­li­jar­di do­la­ra. U od­no­su na re­kord­nu 2014. ka­da je di­oni­ča­ri­ma is­pla­će­no 189,3 mi­li­jar­de do­la­ra, di­vi­den­de će pas­ti 22 pos­to. Mar­ki­to­vi po­da­ci po­ka­zu­ju i da sve­ga 34 od 66 ve­li­kih naf­t­nih kom­pa­ni­ja na­mje­ra­va po­ve­ća­ti iz­nos di­vi­den­di. Za us­po­red­bu, la­ni ih je bi­lo 40, a go­di­nu ra­ni­je 54, pre­no­si CNBC. Njih 19 za­dr­žat će di­vi­den­de na is­toj ra­zi­ni. Pod­sje­ti­mo, ci­je­na naf­te ti­je­kom ove go­di­ne pa­la je 16 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.