Ka­ko bis­te objas­ni­li po­rast pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji, s ob­zi­rom na kri­zu i re­za­nje tro­ško­va?

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANJIE -

Do­ga­đa­ju se dva su­prot­na pro­ce­sa. Pr­vi pro­ces uklju­ču­je či­nje­ni­ce po­put pa­da ci­je­ne ben­zi­na ko­ji je ku­ćans­tvi­ma otvo­rio do­dat­ni bu­džet, ot­pri­li­ke 50 do 100 ku­na vi­še za po­troš­nju. Proš­la vla­da je ta­ko­đer po­zi­tiv­no utje­ca­la uki­da­njem jed­nog di­je­la po­re­za na do­ho­dak, s ti­me do­dat­no po­ve­ćav­ši kuć­ni bu­džet za još 50ak ku­na. Dru­gi pro­ces je vi­še psi­ho­lo­ški. Na­ime, do gra­đa­na do­la­ze po­da­ci o ras­tu BDPa, obe­ća­va­ju­ćim re­zul­ta­ti­ma tu­ris­tič­ke se­zo­ne i to im da­je na­du i po­zi­tiv­nost. Da­ka­ko, ako uz­me­mo u ob­zir osam go­di­na suz­dr­ža­va­nja, lju­di su si na­po­kon da­li ma­lo odu­ška.

Ka­ko tu­ma­či­te re­kord­nost po­troš­nje u pro­sin­cu, s ob­zi­rom na to da je proš­lo go­to­vo de­vet go­di­na od zad­njeg tak­vog re­zul­ta­ta?

Ono što se do­ga­đa je to da nas EU pre­plav­lju­je nov­cem, po­ti­če iz­voz i sa­mim ti­me stva­ra op­ti­mi­zam. Iako su ovo­li­ko ni­ske ci­je­ne naf­te i ba­kra lo­ši po­ka­za­te­lji za eko­no­mi­ju, Eu­rop­ska uni­ja se očajnički tru­di po­tak­nu­ti nas na po­troš­nju, a na­ma taj vi­šak no­va­ca ja­ko pu­no po­ma­že. No, za tr­gov­ce ovo ni­je po­volj­na si­tu­aci­ja. Do­ga­đa se de­fla­ci­ja, što zna­či ve­ća ci­je­na pro­izvod­nje, a ma­la ci­je­na pro­da­je, te se sa­mim ti­me sni­ža­va i mar­ža. U to­me se naj­vi­še raz­li­ku­je po­troš­nja u 2015. od one u 2007. go­di­ni.

Oče­ku­je­te li nas­ta­vak ovog tren­da po­troš­nje u te­ku­ćoj go­di­ni?

Da, oče­ku­jem. Eu­ro­pa tre­nut­no pli­va u nov­cu, te će se ovaj trend za­si­gur­no nas­ta­vi­ti. Si­tu­aci­ja s te­ro­riz­mom na is­to­ku, po­volj­na je i za naš tu­ri­zam. Mi smo si­gur­na zem­lja i op­ti­mis­ti­čan sam oko na­do­la­ze­će tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Ta­ko­đer, mis­lim da će ova vla­da ta­ko­đer uki­nu­ti dio da­va­nja što će nam do­ni­je­ti još 50 do 100 ku­na po ku­ćans­tvu.

Dra­gan Munjiza, kon­zul­tant

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.