ZEM­LJO­PIS­NO ZA­ŠTI­ĆEN

DAL­MA­TIN­SKI PR­ŠUT

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dal­ma­tin­ski pr­šut no­vo je ime na lis­ti hr­vat­skih pro­izvo­da za­šti­će­nih oz­na­kom zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla po kri­te­ri­ji­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je. Zah­tjev je pod­ni­je­la Udru­ga dal­ma­tin­ski pr­šut u ožuj­ku 2014. Pr­šut ne sa­dr­ži ni­kak­ve adi­ti­ve, osim mor­ske so­li, a sve fa­ze pro­izvod­nje od so­lje­nja svje­žeg bu­ta, pre­ša­nja, dimljenja te su­še­nja i zre­nja mo­ra­ju se odvi­ja­ti unu­tar zem­ljo­pis­nog po­dru­čja Dal­ma­ci­je, gdje je sje­ver­na toč­ka grad No­va­lja, a juž­na gra­ni­ca s Cr­nom Go­rom. Ma­sa svje­žeg bu­ta je naj­ma­nje 11 kg, kod stav­lja­nja na tr­ži­šte naj­ma­nje 6,5 kg uz sta­rost, ra­ču­na­ju­ći od da­na po­čet­ka pre­ra­de, naj­ma­nje 12 mje­se­ci.U do­ku­men­ti­ma pos­la­nim EK dal­ma­tin­ski pr­šu­ta­ri iz­no­se i po­da­tak da je 30-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća va­ra­ždin­ski gos­ti­oni­čar Ru­dolf Ber­g­štajn ogla­sio u lo­kal­nom tjed­ni­ku da se u nje­go­vom res­to­ra­nu mo­že ku­ša­ti: „…pra­vi dal­ma­tin­ski pr­šut…”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.