‘Pi­ag­gio ni­je na­ru­šio tr­žiš­no na­tje­ca­nje’

AZTN Ne­ma do­ka­za da su pro­da­va­te­lji­ma odre­đi­va­li pro­daj­ne ci­je­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN) ut­vr­di­la je da Pi­ag­gio Hr­vat­ska iz Spli­ta, kao ek­s­klu­ziv­ni uvoz­nik i dis­tri­bu­ter mo­to­ci­ka­la i sku­te­ra Pi­ag­gio gru­pe za Hr­vat­sku, ni­je na­ru­šio tr­žiš­no na­tje­ca­nje skla­pa­njem za­bra­nje­nog spo­ra­zu­ma sa svo­jim ov­la­šte­nim pro­da­va­te­lji­ma. Ni­su pro­na­đe­ni do­ka­zi da je svo­je ov­la­šte­ne pro­da­va­te­lje ogra­ni­ča­vao pri slo­bod­nom odre­đi­va­nju pro­daj­nih ci­je­na ta­ko da im je pre­po­ru­če­nu ci­je­nu na­me­tao kao fik­s­nu. Ne­ma ni do­ka­za da je Pi­ag­gio Hr­vat­ska ko­ris­tio bi­lo kak­ve mje­re pri­ti­ska ili po­ti­ca­ja na ov­la­šte­ne dis­tri­bu­te­re, ni­ti ogra­ni­ča­vao po­dru­čje na ko­je­mu ov­la­šte­ni pro­da­va­te­lji smi­ju pro­da­va­ti mo­to­cik­le i sku­te­re, pri­op­ći­li su iz AZTNa. In­di­ci­je o mo­gu­ćem pro­tu­tr­žiš­nom po­na­ša­nju Pi­ag­gia Hr­vat­ska, objaš­nja­va­ju, pro­izaš­le su iz is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta mo­to- ci­ka­la i sku­te­ra. AZTN pri­tom pod­sje­ća da je do­bav­lja­ču pro­izvo­da do­pu­šte­no pre­po­ru­či­ti pro­daj­nu ili odre­di­ti mak­si­mal­nu pro­daj­nu ci­je­nu, ali tak­ve pre­po­ru­ke ne smi­ju bi­ti obve­zu­ju­će. Ana­li­za ugo­vo­ra o ov­la­šte­noj prodaji, ko­ji je Pi­ag­gio Hr­vat­ska od lis­to­pa­da 2010. do kra­ja 2015. sklo­pio s 36 po­du­zet­ni­ka, po­ka­za­la je da je taj ugo­vor u pot­pu­nos­ti us­kla­đen s pro­pi­si­ma o za­šti­ti tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, is­ti­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.