I SRED­NJE U SKUP­ŠTI­NU

HGK UKLJU­ČU­JE MA­LE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Na Skup­šti­ni Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re jed­no­glas­no je pri­hva­ćen pri­jed­log Od­lu­ke o ras­pi­si­va­nju iz­bo­ra za no­ve čla­no­ve Skup­šti­ne HGK za raz­dob­lje 2016. - 2020. “Broj se skup­šti­na­ra sa 77 po­ve­ća­va na 95 jer že­li­mo da se u rad Skup­šti­ne uklju­či vi­še ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka. Ti­me će gos­po­dar­stve­ni­ci ko­ji dje­lu­ju unu­tar udru­že­nja HGK ta­ko­đer bi­ti čla­no­vi Skup­šti­ne”, objas­nio je pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić. Os­vr­nuo se i na re­or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja je pro­ve­de­na prak­tič­ki pre­ko no­ći i u ko­joj je bu­džet sma­njen za čak 35%, a kva­li­te­ta se po­bolj­ša­la te su uve­de­ne i no­ve us­lu­ge. “Re­for­ma još tra­je i ra­di­mo na re­de­fi­ni­ra­nju ulo­ge HGK pu­tem no­vih us­lu­ga i no­vih jav­nih ov­las­ti, što će bi­ti i dio Stra­te­gi­je HGK za raz­dob­lje 2016. - 2020.“, re­kao je pred­sjed­nik HGK.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.