PRI­MIT ĆE 9000 OSO­BA

AM­FI­TE­ATAR U SKOP­LJU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Skop­lje će do­bi­ti am­fi­te­atar za 9000 po­sje­ti­te­lja, naj­a­vio je pred­sjed­nik naj­ve­će makedonske stran­ke i do­ne­dav­ni pre­mi­jer Ni­ko­la Gru­ev­ski. Bit će po­dig­nut na mjes­tu biv­šeg am­fi­te­atra u če­t­vr­ti Sku­pi. Gru­ev­ski ka­že da je ri­ječ o ob­no­vi jed­nog od naj­ve­ćih obje­ka­ta iz do­ba Rim­skog car­stva, ko­ji će slu­ži­ti za kul­tur­ne do­ga­đa­je. Iz­ved­bu pro­jek­ta vo­di Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re, ko­je će ulo­ži­ti 8,5 mi­li­ju­na eura. U Ma­ke­do­ni­ji već pos­to­ji am­fi­te­atar u Ohri­du, ko­ji mo­že pri­mi­ti oko 3500 lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.