CEN­TA­RA ZA SO­KO­VE

OTVO­REN RE­GI­ONAL­NI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Kom­pa­ni­ja Co­ca-Co­la Hel­le­nic otvo­ri­la je za vi­kend re­gi­onal­ni Cen­tar za so­ko­ve u pu­ni­oni­ci u Ze­mu­nu, gdje će bi­ti za­pos­le­no 80 rad­ni­ka, a u ko­ji je ulo­že­no če­ti­ri mi­li­ju­na eura. Ukup­ni go­diš­nji ka­pa­ci­tet no­vog pos­tro­je­nja za so­ko­ve je 92 mi­li­ju­na li­ta­ra, a u ci­lju mo­der­ni­za­ci­je pro­izvod­nje primijenjena je naj­no­vi­ja teh­no­lo­gi­ja i ins­ta­li­ra­na pro­izvod­na li­ni­ja Te­tra Ge­mi­na Asep­tic Leaf, pr­va tak­va u Eu­ro­pi, či­ji je ka­pa­ci­tet 7000 pa­ki­ra­nja po sa­tu. Co­ca-Co­la HBC Sr­bi­ja pos­lu­je u toj zem­lji od 1997. go­di­ne, sa sje­di­štem u Ze­mu­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.