NJE­MAČ­KI EKO­NOM­SKI RAST

OPET ĆE UBR­ZA­TI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Rast nje­mač­kog gos­po­dar­stva mo­gao bi po­nov­no bla­go oja­ča­ti u pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne, uz po­dr­šku snaž­ne do­ma­će po­traž­nje, obja­vi­la je u po­ne­dje­ljak nje­mač­ka središnja ban­ka. “U pr­vom ovo­go­diš­njem kvar­ta­lu nje­mač­ko bi gos­po­dar­stvo mo­glo oja­ča­ti po ne­što vi­šoj sto­pi ne­go kra­jem proš­le go­di­ne, po­kre­ta­no po­naj­pri­je ja­ča­njem za­ma­ha u do­ma­ćem gos­po­dar­stvu”, na­vo­di se u naj­no­vi­jem mje­seč­nom iz­vješ­ću Bun­de­sban­ka. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim po­da­ci­ma iz proš­lo­ga tjed­na, nje­mač­ki je bru­to do­ma­ći pro­izvod (BDP) u tre­ćem i če­t­vr­tom tro­mje­se­čju 2015. ras­tao po sto­pi od 0,3 pos­to u us­po­red­bi s pret­hod­na tri mje­se­ca. U pr­vom i dru­gom tro­mje­se­čju ras­tao je 0,4 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.