TR­GO­VIN­SKI VI­ŠAK EU

Rast tr­go­vi­ne LA­NI SKO­ČIO PET PU­TA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tr­go­vin­ski vi­šak Eu­rop­ske uni­je po­ve­ćao se go­to­vo pet pu­ta proš­le go­di­ne zbog snaž­nog pa­da ci­je­ne uvo­za ener­ge­na­ta. Sta­tis­tič­ki ured Eu­rop­ske uni­je Eu­ros­tat, obja­vio je ka­ko je vi­šak la­ni iz­no­sio 64,2 mi­li­jar­de eura na­su­prot 13,3 mi­li­jar­de eura os­tva­re­nih go­di­nu ra­ni­je. Uvoz je po­ras­tao dva pos­to, a iz­voz za pet pos­to, do­dao je Eu­ros­tat. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja za­bi­lje­ži­la je naj­ve­ći tr­go­vin­ski ma­njak od 149 mi­li­jar­di eura, a naj­ve­ći europ­ski iz­voz­nik, Nje­mač­ka, za­bi­lje­ži­la je naj­ve­ći vi­šak od 251,9 mi­li­jar­de eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.