Shell za­klju­čio pre­uzi­ma­nje BG-a

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Royal

Dut­ch Shell u po­ne­dje­ljak je za­klju­čio pre­uzi­ma­nje bri­tan­ske kon­ku­rent­ske kom­pa­ni­je BG Gro­up za 53 mi­li­jar­de do­la­ra, či­me će nas­ta­ti naj­ve­ća svjet­ska kom­pa­ni­ja za ukap­lje­ni naf­t­ni plin (LNG). Us­pjeh tog slo­že­nog pre­uzi­ma­nja de­fi­ni­rat će na­s­lje­đe iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Shel­la Be­na van Be­ur­de­na, ko­ji nas­to­ji tran­sfor­mi­ra­ti Shell u spe­ci­ja­li­zi­ra­nu kom­pa­ni­ju fo­ku­si­ra­nu na ubr­za­ni rast LNG tr­ži­šta i pro­izvod­nju naf­te iz mor­skih du­bi­na.

“Sad će­mo bi­ti u sta­nju obli­ko­va­ti jed­nos­tav­ni­ju, kon­ku­rent­ni­ju kom­pa­ni­ju, fo­ku­si­ra­nu na na­še te­melj­no zna­nje o du­bo­kim vo­da­ma i LNGu”, re­kao je Be­ur­den u svo­joj iz­ja­vi. U 2014. go­di­ni Shell je ku­pio LNG pos­lo­va­nje od špa­njol­skog Rep­so­la.

Van Be­ur­de­no­vu vi­zi­ju po­dr­ža­la je ve­ći­na di­oni­ča­ra, iako su ne­ki od naj­ve­ćih za­bri­nu­ti zbog pro­cje­ne sla­bog opo­rav­ka ci­je­na naf­te. Spo­ra­zu­mom o ak­vi­zi­ci­ji BGa, naj­av­lje­nim pri­je 10 mje­se­ci, nas­ta­je za­jed­nič­ka sku­pi­na ko­ja će pos­ta­ti dru­ga po ve­li­či­ni svjet­ska naf­t­na i plin­ska kom­pa­ni­ja s di­oni­ca­ma na bur­zi, po vri­jed­nos­ti od­mah iza Exxon Mo­bi­la.

Stvo­re­na dru­ga naf­t­na kom­pa­ni­ja po ve­li­či­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.