U VW-u još 2014. zna­li za va­ra­nje?

Pre­okret In­ter­na is­tra­ga na­vod­no ot­kri­la pi­smo za vi­so­ke me­na­dže­re

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Wol­f­sburg Vi­so­ko­ran­gi­ra­ni me­na­dže­ri Vol­k­swa­ge­na ( VW) još su u svib­nju 2014. bi­li upoz­na­ti s mo­guć­noš­ću da ame­rič­ka agen­ci­ja za za­šti­tu oko­li­ša (EPA) po­kre­ne is­tra­gu o is­puš­nim pli­no­vi­ma, pi­še nje­mač­ki list Bild am Son­n­tag. Čla­no­vi Upra­ve bi­li su upoz­na­ti o to­me u for­mi in­ter­nog pi­sma ko­je je pos­la­la oso­ba ko­ju se u kru­go­vi­ma VWa na­zi­va­lo “Win­ter­kor­no­vim va­tro­gas­cem”, pi­še list po­zi­va­ju­ći se na do­ku­men­te iz in­ter­ne kom­pa­ni­ji­ne is­tra­ge.

Re­uter­so­vi iz­vo­ri unu­tar VWa pak tvr­de ka­ko zna­ju za pi­smo, ali ne mo­gu sa si­gur­noš­ću po­t­vr­di­ti da ga je biv­ši iz­vr­š­ni di­rek­tor Mar­tin Win­ter­korn pro­či­tao. Iz VWa ni­su htje­li ko­men­ti­ra­ti na­pi­se. Pod­sje­ti­mo, zbog EPAi­na ot­kri­ća ugra­đe­nog sof­tve­ra u di­zel­skim mo­to­ri­ma VWa ko­ji la­ži­ra­ju emi­si­je is­puš­nih pli­no­va Win­ter­korn je u ruj­nu 2015. dao os­tav­ku. Ta­da je kom­pa­ni­ja tvr­di­la ka­ko Upra­va ni­je zna­la za sof­tver.

RE­UTERS

Iz VW-a bez ko­men­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.