La­ni jed­na od sigurnijih go­di­na za zrač­ni pro­met

Let bez stra­ha Broj žr­ta­va ma­nji za 79 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Mon­tre­al Proš­la go­di­na bi­la je jed­na od naj­si­gur­ni­jih u zrač­nom pro­me­tu, po­ka­zu­je sta­tis­ti­ka Me­đu­na­rod­ne udru­ge zrač­nog pri­je­vo­za (IATA). La­ni su za­bi­lje­že­ne če­ti­ri ne­sre­će sa 136 žr­ta­va.

Pe­to­go­diš­nji pro­sjek je 504 žr­ta­va. Sta­tis­tič­ki, u 2015. jed­na ne­sre­ća do­go­di­la se na sva­kih 3,1 mi­li­jun le­to­va. U od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, broj ne­sre­ća sma­njen je za 66 pos­to, a broj žr­ta­va za 79 pos­to. U sta­tis­ti­ku ni­je uvr­šte­na ne­sre­ća Ger­manwin­g­so­va zra­ko­plo­va u Fran­cu­skoj te ru­še­nje ru­skog zra­ko­plo­va iz­nad Si­na­ja jer su iz­a­zva­ne ljud­skim fak­to­rom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.