OS­TAO BEZ ČEL­NE ŽE­NE

VIC­TO­RIA’S SE­CRET

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - pd

Naj­poz­na­ti­ji svjet­ski brend do­njeg rub­lja os­tao je bez čel­ne že­ne. Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Vic­to­ris’s Se­cre­ta Sha­ren Jes­ter Tur­ney ne­pras­no je pod­ni­je­la os­tav­ku, što je za­pre­pas­ti­lo bran­šu i inves­ti­to­re pa je ci­je­na di­oni­ce ove kom­pa­ni­je na dan obja­ve vi­jes­ti pa­la pet pos­to. Jes­ter Tur­ney kom­pa­ni­ju je vo­di­la od 2006. go­di­ne, a od­la­zak je objas­ni­la svo­jom že­ljom da se po­sve­ti obi­te­lji i pri­vat­no­me ži­vo­tu te pi­ta­nju u ko­jem će smje­ru u bu­duć­nos­ti ići nje­zi­na ka­ri­je­ra. Dok se us­pješ­noj še­fi­ci slav­nog bren­da ne na­đe za­mje­na, kor­mi­lo će pre­uze­ti Les­lie Wexner, pred­sjed­nik Upra­ve L. Bran­d­sa u či­jem je vlas­niš­tvu VS. “Za­hval­ni smo Sha­ren na sve­mu što je uči­ni­la za kom­pa­ni­ju. U de­vet go­di­na nje­zi­na vod­stva VS je pro­da­ju uve­ćao vi­še od 70%”, re­kao je Wexner.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.