25. SA­JAM NA­UTI­KE I GASTROTECH

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - pd

Na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu 17. ve­lja­če po­či­nju dva spe­ci­ja­li­zi­ra­na saj­ma - Sa­jam na­uti­ke i HO­TEL&GAS­TRO­TEH 2016. na ko­ji­ma se oče­ku­je vi­še od 30.000 po­sje­ti­te­lja. Pr­vi je naj­ve­ći kon­ti­nen­ta­li na­utič­ki sa­jam u dr­ža­vi, a slo­vi i za po­nu­dom naj­bo­ga­ti­ji. U če­ti­ri pa­vi­ljo­na pred­sta­vit će se vr­hun­ska po­nu­da jah­ti, gli­se­ra, ča­ma­ca, ka­ja­ka, gu­me­nja­ka, brod­skih i van­brod­skih mo­to­ra, opre­me za ro­nje­nje... Na dru­go­me, osim naj­z­na­čaj­ni­jih tvrt­ki iz HoReCa sek­to­ra, su­dje­lu­ju broj­ni ino­zem­ni iz­la­ga­či, a spre­ma­ju se i atrak­ci­je po­put dr­žav­nog na­tje­ca­nja top 10 ku­ha­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.