Ame­rič­ka ma­lo­pro­da­ja bla­go po­ras­la u si­ječ­nju

Mo­že li po­troš­nja ubla­ži­ti kri­zu bur­zi?

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - pd

Wa­shin­g­ton Ma­lo­pro­da­ja je na ame­rič­kom tr­ži­štu u proš­lom mje­se­cu za­bi­lje­ži­la po­zi­ti­van trend, do­du­še je­dva osje­tan ras­la je 0,2% i ti­me se iz­jed­na­či­la s pro­si­nač­kim re­zul­ta­tom. Ka­da bi se iz ra­ču­ni­ce is­klju­čio pad ci­je­na go­ri­va, bi­la bi ri­ječ o ras­tu od 0,4%, obja­vio je Ured za tr­go­vi­nu. Ana­li­ti­ča­ri po­rast po­jaš­nja­va­ju do­brim sta­njem na tr­ži­štu ra­da, po­ja­ča­nom za­poš­lja­va­nju i po­ve­ća­nju pla­ča što, na­rav­no, po­du­pi­re po­troš­nju. Ključ­no je pi­ta­nje, ve­le, mo­že li bo­lja po­troš­nja na­do­mjes­ti­ti šte­tu ko­ja se na gos­po­dar­stvo pre­li­je­va s ne­mir­nih tr­ži­šta ka­pi­ta­la.“Fi­nan­cij­ska tr­ži­šta mo­žda su ‘od­lu­ci­la’ da SAD ide pre­ma re­ce­si­ji, ali to nit­ko ni­je re­kao po­tro­ša­či­ma”, na­ša­lio se ana­li­ti­čar Pa­ul Ashwor­th.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.