AK­CE­LE­RA­TOR

AGRO­KOR I ZIP STAR­TA­LI

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA -

Za­gre­bač­ki in­ku­ba­tor po­du­zet­niš­tva (ZIP) u su­rad­nji s Agro­ko­ro­vom tvrt­kom mStart po­kre­nuo je pr­vi ak­ce­le­ra­tor u Za­gre­bu. Do sa­da se u Hr­vat­skoj po­kre­nu­lo ne­ko­li­ko ak­ce­le­ra­cij­skih pro­gra­ma, uglav­nom us­mje­re­nih na har­dver­ske star­tu­pe, i to iz­van me­tro­po­le. No­vi pro­gram ci­lja na star­tu­pe iz ci­je­le Hr­vat­ske ko­ji ima­ju pro­izvod ili pro­to­tip u fi­nal­noj fa­zi ra­zvo­ja, a ko­ji mo­že od­mah pri­mi­je­ni­ti ne­ka od tvrt­ki iz kon­cer­na Agro­kor. Svi star­tu­pi ko­ji uđu u pro­gram od­mah do­bi­va­ju inves­ti­ci­ju od 100 ti­su­ća ku­na. U Agro­ko­ru na­vo­de da tra­že pro­izvo­de u po­dru­čju e-com­mer­ca i mo­bil­nog pla­ća­nja, tu­riz­ma i eve­na­ta te tr­go­vi­ne i FCMG-a. Ma­te Kr­pan, čel­nik mStar­ta ka­že da ši­re pos­lov­nu su­rad­nju. “Že­li­mo ra­zvi­ti no­ve si­ner­gij­ske efek­te sa star­tup za­jed­ni­com”, za­klju­ču­je Kr­pan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.