MI­CRO­SOFT VIZIONAROM

GART­NER PRO­GLA­SIO

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA -

Mi­cro­soft je po pr­vi put za­uzeo vo­de­ću po­zi­ci­ju kao vi­zi­onar u Gart­ne­ro­vom iz­vješ­ću Ma­gic Qu­aQu­adrant za pos­lov­nu inin­te­li­gen­ci­ju. Gart­ner je ppo­s­ljed­njih de­vet go­di­na Mi­cro­soft re­do­vi­to uvr­ša­vao u kao jed­nog od vo­de­ćih igi­gra­ča u po­nu­di IT rje­še­nja za pos­pos­lov­nu in­te­li­gen­ci­ju. Zbog pro­pro­mje­ne vod­stva kom­pa­ni­je, una­pu­na­pre­đe­nja pro­izvo­da, te po­po­ve­ća­nja mar­ke­tin­ških i pro­daj­nih ak­tiv­nos­ti Gart­ner je Mi­cro­soft ove go­di­ne po­seb­no is­tak­nuo. Iz Mi­cro­sof­ta na­gla­ša­va­ju dda je u is­tra­ži­va­nju obu­hva­će­nob i PowerBI alat ko­ji da­ju bes­plat­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.