Drag­hi po­tak­nuo skok europ­skih bur­zi

Na naz­na­ku no­vih po­ti­ca­ja bur­zov­ni in­dek­si u po­ne­dje­ljak snaž­no skočili

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - tp

Eu­rop­ske bur­ze u po­ne­dje­ljak su snaž­no sko­či­le za­hva­lju­ju­ći opo­rav­ku ci­je­na di­oni­ca ba­na­ka, ali i obra­ća­nju pred­sjed­ni­ka Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) Ma­ri­ja Drag­hi­ja zas­tup­ni­ci­ma Eu­rop­skog par­la­men­ta. Na­kon 17 sa­ti naj­važ­ni­ji europ­ski bur­zov­ni in­dek­si bi­li su u plu­su go­to­vo tri pos­to.

In­deks Fran­k­furt­ske bur­ze DAX sko­čio je 2,8 pos­to na 9220 bo­do­va dok je pa­ri­ški CAC lan­si­ran čak 3,2 pos­to na 4125 bo­do­va. Naj­lo­ši­je je sta­jao lon­don­ski FTSE sa “sve­ga” 2,2 pos­to ras­ta na 5833 bo­do­va. K to­me, pa­ne­urop­ski STOXX 600 in­deks oja­čao je tri pos­to. Us­pon europ­skih bur­zi po­čeo je od­mah po otva­ra­nju una­toč re­la­tiv­no lo­šim po­da­ci­ma iz Ki­ne ko­ji su po­ka­za­li pad iz­vo­za u si­ječ­nju za vi­še od 11 pos­to.

No, do­da­tan po­ti­caj op­ti­mi­mu dao je go­vor Ma­ri­ja Drag­hi­ja ko­ji je euro­par­la­men­tar­ci­ma ka­zao ka­ko je ECB spre­man dje­lo­va­ti i na za­sje­da­nju u ožuj­ku do­dat­no ola­ba­vi­ti mo­ne­tar­nu po­li­ti­ku ako bur­zov­ne ko­leb­lji­vos­ti ili ni­ska ci­je­na naf­te pot­ko­pa­ju oče­ki­va­nja o ras­tu in­fla­ci­je.

Pred­sjed­nik ECB-a Ma­rio Drag­hi obra­tio se Eu­ro­par­la­men­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.