HNB PLA­SI­RAO 116 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pd

Hr­vat­ska narodna ban­ka (HNB) u po­ne­dje­ljak je na re­dov­noj obrat­noj re­po auk­ci­ji pri­hva­ti­la sve po­nu­de ba­na­ka u iz­no­su od 116 mi­li­ju­na ku­na, po fik­s­noj re­po sto­pi od 0,50 pos­to, objav­lje­no je iz HNB-a. Na sed­mu ovo­go­diš­nju obrat­nu re­po auk­ci­ju, ko­jom središnja ban­ka utje­če na kun­sku lik­vid­nost na fi­nan­cij­skom tr­ži­štu, pris­ti­gle su po­nu­de ba­na­ka u ukup­nom iz­no­su od 116 mi­li­ju­na ku­na, što zna­či da je HNB pri­hva­tio sve pris­pje­le po­nu­de. Da­tum re­ot­ku­pa je 24. ve­lja­če. Pret­hod­na auk­ci­ja odr­ža­na je u sri­je­du, 10. ve­lja­če, ka­da je HNB pri­hva­tio po­nu­de u iz­no­su od 160,5 mi­li­ju­na ku­na, ko­ji dos­pi­je­va­ju 17. ve­lja­če. Re­dov­nim obrat­nim re­po auk­ci­ja­ma HNB utje­če na kun­sku lik­vid­nost ba­na­ka, od­nos­no po­ti­sku­je pri­ti­sak na rast kun­skih ka­ma­ta.

P. M./PIXSELL

Fik­s­na sto­pa 0,50 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.