Obi­telj­ski do­ga­đa­ji i sli­ke kao dio druš­tve­ne igre

Do­bra ide­ja Obi­telj­ski me­mory osva­ja na­še i su­sjed­na tr­ži­šta, a ot­pu­to­vao je i do Kam­bo­dže

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Tna tr­ži­štu ne­što vi­še od go­di­nu da­na već je je ot­pu­to­vao u mno­ge hr­vat­ske gra­do­ve, kao i su­sjed­ne, po­put Mos­ta­ra i Be­ogra­da, ali i one da­lje po­put Am­s­ter­da­ma pa čak i Kam­bo­džu. Ono što nas ve­se­li je da po­traž­nja iz mje­se­ca u mje­sec ras­te, to­me pri­do­no­si i sta­lan an­ga­žman i uvo­đe­nje no­vi­te­ta”, objaš­nja­va Iva­na Ra­dić.

Pro­izvod je re­gis­tri­ran u Za­vo­du za in­te­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo, a Ra­dić tvr­di da su re­ak­ci­je pu­bli­ke od pr­vog da­na po­zi­tiv­ne, a kli­jen­ti odu­šev­lje­ni ide­jom. “Go­to­vo sva­kod­nev­no do­bi­va­mo sli­ke obi­te­lji ko­je igra­ju me­mory ta­ko da je mi­si­ja is­pu­nje­na. Bu­du­ći da je Obi­telj­ski me­mory dos­lov­no pre­ko no­ći pos­tao hit na druš­tve­nim mre­ža­ma otvo­ri­li smo za­seb­nu stra­ni­cu na Fa­ce­bo­oku i Ins­ta­gra­mu, ali i web stra­ni­cu ka­ko bi us­pos­ta­vi­li bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju s ci­lja­nom sku­pi­nom kli­je­na­ta i ka­ko se ne bi gu­bi­li u os­ta­lim in­for­ma­ci­ja na we­bu ko­je im ni­su za­nim­lji­ve. To se po­ka­za­lo kao ja­ko do­bra od­lu­ka, ta­ko da Obi­telj­ski me­mory bi­lje­ži us­pje­he od pr­vog da­na ka­da je stav­ljen na tr­ži­šte. Pla­no­vi za bu­duć­nost su osmiš­lja­va­nje no­vih ide­ja, una­pre­đe­nje pos­to­je­ćih”, tvr­di Ra­dić.

PD

Pos­to­je tri va­ri­jan­te igre Obi­telj­ski me­mory: sa 12 sli­ka/24 kar­ti­ce, sa 24 sli­ke/48 kar­ti­ca i sa 36 sli­ka/72 kar­ti­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.