Vi­ski Leh­man Brot­hers za ra­zo­ča­ra­ne ula­ga­če

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ako ula­ga­či, ra­zo­ča­ra­ni oš­trim pa­dom ci­je­na di­oni­ca na svjet­skim bur­za­ma, po­že­le is­pra­ti gor­ki okus, mo­ći će to uči­ni­ti s vi­ski­jem Leh­man Brot­hers, na­zva­nom po inves­ti­cij­skoj ban­ci, či­ji je ko­laps 2008. iz­a­zvao svjet­sku fi­nan­cij­sku kri­zu. No­vi brend vi­ski­ja dje­lo je lon­don­skog po­du­zet­ni­ka Ja­me­sa Gre­ena, ko­ji je u su­rad­nji s des­ti­le­ri­ja­ma u Juž­noj Ka­ro­li­ni i Škot­skoj stvo­rio to pi­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.