Ci­je­ne lje­to­va­nja jed­na­ke kao i 2015. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Želj­ka Ra­dak Ku­ka­vi­čić, di­rek­to­ri­ca Na­ci­onal­ne tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Cr­ne Go­re, naj­a­vi­la je da će ci­je­ne na cr­no­gor­skom pri­mor­ju ove se­zo­ne bi­ti na ra­zi­ni iz proš­le go­di­ne, te je po­zva­la tu­ris­te iz Sr­bi­je da is­ko­ris­te po­pus­te i lje­tu­ju u Cr­noj Go­ri. Ra­dak Ku­ka­vi­čić je do­da­la da je 2015. go­di­na bi­la iz­u­zet­na za cr­no­gor­ski tu­ri­zam i da je za­bi­lje­žen rast bro­ja tu­ris­ta sa svih tr­ži­šta. “Fran­cu­ska, Nje­mač­ka i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja tr­ži­šta su ko­ja po­ka­zu­ju zna­ča­jan rast bro­ja gos­ti­ju, a po­ve­ćan je i broj po­sje­ta iz Sr­bi­je”, rek­la je Želj­ka Ra­dak Ku­ka­vi­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.