Amor­ti­za­ci­ja - ma­mac za ula­ga­če

Pro­da­ja LRH Di­oni­ča­ri oče­ku­ju iz­vješ­će De­lo­it­ta ko­ji vo­di pro­ces, sve op­ci­je otvo­re­ne U OCJE­NA­MA SE MO­ŽE ČU­TI DA JE UPRA­VA PO­SEG­NU­LA ZA AMORTIZACIJOM KO­JU KO­RIS­TI KAO PO­REZ­NI ‘ŠTIT’, A U SVJE­TLU NAJ­AV­LJE­NE PRO­DA­JE TVRT­KE OD STRA­NE VE­ĆIN­SKIH VLAS­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Na tr­ži­štu se po­ja­vi­la pri­ča da se De­lo­it­teu ja­vi­lo 15-ak za­in­te­re­si­ra­nih, no ta for­ma za­ni­ma­nja ni­šta ne go­vo­ri

Oda­ziv inves­ti­to­ra na po­ziv da dos­ta­ve neo­bve­zu­ju­će po­nu­de za pre­uzi­ma­nje oko 62% di­oni­ca tvrt­ke Li­bur­nia Ri­vi­era Ho­te­li za­sad je ne­poz­na­ni­ca, pa ni­je ni­ti jas­no što sli­je­di. Op­ci­je ko­je se spo­mi­nju su kraj­nos­ti kre­ću se od po­zi­va na du­bin­sko sni­ma­nje tvrt­ke do od­go­de pro­ce­sa zbog manj­ka za­do­vo­lja­va­ju­će po­nu­de. U ko­jem će smje­ru stva­ri kre­nu­ti, na­vod­no ovi­si o to­me što će usko­ro iz­ni­je­ti De­lo­it­te, ko­ji vo­di pro­ces pro­da­je. Na­vod­no bi po­jed­nos­ti usko­ro mo­gle bi­ti poz­na­te pro­da­va­te­lji­ma, a to su če­ti­ri no­va druš­tva nas­ta­la po­dje­lom SN Hol­din­ga, biv­šeg ve­ćin­skog vlas­ni­ka LRHa. Na­ime, oče­ku­je se da bi ih De­lo­it­te do kra­ja ve­lja­če mo­gao oba­vi­jes­ti­ti o to­me što se zbi­va.

Iako se na tr­ži­štu po­ja­vi­la pri­ča da se De­lo­it­teu ja­vi­lo 15-ak za­in­te­re­si­ra­nih, ta for­ma za­ni­ma­nja za­pra­vo ni­šta ne go­vo­ri. U kon­kret­nom slu­ča­ju le­tvi­ca je vi­so­ko dig­nu­ta, o če­mu svje­do­če i re­zul­ta­ti LRHa u 2015. Pre­ma objav­lje­nom ne­re­vi­di­ra­nom iz­vješ­ću, ne­što su bo­lji od naj­a­ve Upra­ve iz stu­de­nog. Iako je pri­hod os­tao is­ti kao i 2014. (276 mi­li­ju­na ku­na), iz pos­lo­va­nja je la­ni ge­ne­ri­ra­no bli­zu 20 mil. ku­na vi­še ne­go go­di­nu pri­je. U 2014. su tzv. os­ta­li pri­ho­di do­se­gli go­to­vo 39 mi­li­ju­na ku­na, a u 2015. su sma­nje­ni za 15,6 mi­li­ju­na. Pri­ho­di od pro­da­je ras­li su 6,5%, a i Upra­va iz­vje­šta­va da je u 2015., re­kord­noj za tu­ri­zam, os­tva­re­no 3% vi­še no­će­nja ne­go 2014. Bru­to ope­ra­tiv­ni pro­fit ras­tao je 18%, no pri­ka­za­na ukup­na do­bit je sim­bo­lič­na. Raz­lo­zi su u ve­ćim ra­sho­di­ma za oko 34 mi­li­ju­na ku­na, pri če­mu je amor­ti­za­ci­ja ključ­na jer je 55% vi­ša ne­go 2014. - iz­no­si vi­so­kih 97 mi­li­ju­na ku­na, a za­jed­no sa vri­jed­nos­nim us­kla­đe­njem du­go­traj­ne ma­te­ri­jal­ne imo­vi­ne od 11 mi­li­ju­na či­ni 40% ra­sho­da pos­lo­va­nja.

Za us­po­red­bu u Va­la­ma­ru je to 22%, Arenaturistu 18%, Ma­is­tri 21%, pa je pi­ta­nje če­mu ta­ko agre­siv­no amor­ti­zi­ra­nje LRHo­ve imo­vi­ne. U ocje­na­ma se mo­že ču­ti da je Upra­va po­seg­nu­la za amortizacijom ko­ju ko­ris­ti kao po­rez­ni “štit”, a u svje­tlu naj­av­lje­ne pro­da­je tvrt­ke od stra­ne ve­ćin­skih vlas­ni­ka. U toj si­tu­aci­ji ni­je po­go­dan me­ha­ni­zam, ka­ko na­vo­de, do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja tvrt­ke iz do­bi­ti. Iako pro­pi­si tad li­ša­va­ju obve­ze pla­ća­nja po­re­za na do­bit, tvrt­ka mo­ra pro­ves­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju i re­inves­ti­ra­ti do­bit, što mo­ra odo­bri­ti skup­šti­na. To zna­či, tvr­de, na­me­ta­nje ne­kih obve­za no­vom vlas­ni­ku, a kao do­dat­ni uteg za pro­da­ju spo­mi­nju čak i inves­ti­ci­je, ko­je na­vod­no uma­nju­ju tre­nut­nu vri­jed­nost tvrt­ke, od­nos­no ci­je­ne ko­ja se u prodaji mo­že pos­ti­ći. Za­nim­lji­vo je i što ne­ki pri­mje­ću­ju da iako se ra­di o “ra­ču­no­vod­stve­nim tro­ško­vi­ma ko­ji­ma je do­bit knji­go­vod­stve­no nes­ta­la”, to se ni­je ne­ga­tiv­no odra­zi­lo na snaž­nu nov­ča­nu po­zi­ci­ju tvrt­ke. Iz iz­vješ­ća o nov­ča­nom ti­je­ku vid­lji­vo je da je bi­lo zna­čaj­nih od­lje­va nov­ca, no LRH na kra­ju 2015. na ra­ču­na ima ne­što vi­še od 80 mi­li­ju­na ku­na, tj. iz­nos s ko­jim je i kre­nu­la u proš­lu go­di­nu. Ina­če, u di­obi LRH na dvi­je tvrt­ke, pre­ma di­obe­nom pla­nu sa ra­ču­na je 28 mi­li­ju­na pri­pa­lo no­voj tvrt­ki LRH Cav­tat, a LRH je inves­ti­ra­la 40 mi­li­ju­na i za 30-ak mi­li­ju­na sma­nji­la obve­ze pre­ma ban­ka­ma.

UPRA­VA IZ­VJE­ŠTA­VA DA JE U 2015., RE­KORD­NOJ ZA TU­RI­ZAM, OS­TVA­RE­NO 3% VI­ŠE NO­ĆE­NJA NE­GO 2014.

PIX

LRH na kra­ju 2015. na ra­ču­na ima ne­što vi­še od 80 mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.