Ma­nji mi­nus, ali bez kup­ca

Apart­ma­ni Medena

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/REZULTATI -

Apart­ma­ni

Medena u 2015. su po­ve­ća­li pos­lov­ne pri­ho­de 13 pos­to u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, sma­njiv­ši gu­bi­tak s 1,5 mi­li­ju­na ku­na na 939 ti­su­ća ku­na mi­nu­sa. U iz­vješ­ću objav­lje­nom na Za­gre­bačkj bur­zi na­vo­di se da je proš­le go­di­ne tvrt­ka ima­la 71,7 ti­su­ća no­će­nja, što je 9% vi­še ne­go u go­di­ni ra­ni­je. Ina­če, tvrt­ka Apart­ma­ni Medena od po­čet­ka 2013. go­di­ne u pred­ste­čaj­noj je na­god­bi zbog ukup­nog du­ga od 93 mil. ku­na. Pla­nom fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja dr­ža­va kao naj­ve­ći vje­rov­nik pris­ta­la je na za­mje­nu traž­bi­ne za zem­lji­šte, no stra­te­ški part­ner još ni­je pro­na­đen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.