AIR­BUS OČE­KU­JE SNAŽ­NU PO­TRAŽ­NJU U 2016.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Air­bus oče­ku­je da će po­traž­nja za put­nič­kim zra­ko­plo­vi­ma os­ta­ti snaž­na, iz­ja­vio je me­di­ji­ma u uto­rak iz­vr­š­ni di­rek­tor Fa­bri­ce Bre­gi­er u Sin­ga­pu­ru. “Re­ći ću vam ne­što - ako svjet­sko gos­po­dar­stvo os­ta­ne po­zi­tiv­no ti­je­kom go­di­ne, zrač­ni pro­met ras­ti će 1,5 pu­ta vi­še od ras­ta BDP-a. To je enor­man po­ten­ci­jal”, iz­ja­vio je šef eu­rop­skog pro­izvo­đa­ča put­nič­kih zra­ko­plo­va. Kom­pa­ni­ja oče­ku­je na­rudž­bu 12 zra­ko­plo­va A380 od iran­ske zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je, a za taj mo­del s vr­ha po­nu­de in­te­res po­ka­zu­je i ja­pan­ska kom­pa­ni­ja All Nip­pon Air.

In­te­res ras­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.