HEIDELBERG CE­MENT S 13 POS­TO VE­ĆOM DO­BI­TI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki pro­izvo­đač gra­đe­vin­skih ma­te­ri­ja­la He­idel­ber­gCe­ment u uto­rak je iz­vi­jes­tio da mu je pre­li­mi­nar­na ope­ra­tiv­na do­bit u če­t­vr­tom kvar­ta­lu la­ni iz­no­si­la 499 mi­li­ju­na eura, što je za 13,1 pos­to vi­še u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem go­di­ne ra­ni­je. Ope­ra­tiv­na do­bit pri­je de­pre­ci­ja­ci­je (OIBD) u is­tom je raz­dob­lju uve­ća­na za 11,4 pos­to, na 696 mi­li­ju­na eura. Pri­ho­di su mu po­ras­li za 2,4 pos­to, na 3,39 mi­li­jar­di eura. Obuj­mu pro­da­je na ru­ku su iš­le re­la­tiv­no po­volj­ne vre­men­ske pri­li­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.