Spo­tify pri­ku­pio 30 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka

Ap­ple im ne mo­že ni­šta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Spo­tify,

po­pu­lar­ni glazbeni stre­aming ser­vis, bi­lje­ži 30 mi­li­ju­na pret­plat­ni­ka što je u skla­du s kom­pa­ni­ji­nim ra­ni­jim naj­a­va­ma. U iz­vješ­ću ko­je je kom­pa­ni­ja obja­vi­la u lip­nju proš­le go­di­ne sta­ja­li su po­da­ci o 75 mi­li­ju­na ak­tiv­nih ko­ris­ni­ka od če­ga je njih 20 mi­li­ju­na pla­ća­lo pret­pla­tu za us­lu­ge.

Rast bro­ja pret­plat­ni­ka go­vo­ri da je po­traž­nja za stre­aming glaz­bom u us­po­nu te da lan­si­ra­nje Ap­ple Mu­si­ca iz lip­nja proš­le go­di­ne ne is­klju­ču­je dru­ge igra­če.

Proš­log je mje­se­ca Spo­tify za­tra­žio 500 mi­li­ju­na do­la­ra do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, ne­du­go na­kon što su is­ti iz­nos pri­ba­vi­li pro­da­jom ka­pi­ta­la osam mje­se­ci ra­ni­je. Iako je za sad još uvi­jek ne­poz­na­to što s pri­kup­lje­nim sred­stvi­ma pla­ni­ra­ju, pret­pos­tav­lja se da će ula­ga­ti u stra­te­ške inves­ti­ci­je s ci­ljem ras­ta, a na­ga­đa se i o po­ten­ci­jal­nim ak­vi­zi­ci­ja­ma.

The Fi­nan­ci­al Ti­mes pre­no­si mo­guć­nost da Spo­tify ci­lja na Pan­do­ru, in­ter­net­ski ra­dio ser­vis, iako je njegov iz­vr­š­ni di­rek­tor Bri­an McAn­drews tak­vo što de­man­ti­rao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.