DZNAP I IZ­DA­VA­ČI

DO­GO­VO­RI­LI SE

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

UU Za­gre­bu je odr­ža­na 7. Skup­šti­na Druš­tva za za­šti­tu no­vi­nar­skih autor­skih pra­va (DZNAP), na ko­joj su čla­no­vi iz­a­bra­li Pred­sjed­niš­tvo i Nad­zor­ni od­bor DZNAP-a. Pri­hva­će­na je i lis­ta 150 auto­ra i od­lu­ka o is­pla­ti autor­skih nak­na­da i gla­va­ri­ne, pri če­mu auto­ri či­je su tek­s­to­ve ko­ris­ni­ci us­lu­ga press cli­ping agen­ci­ja naj­češ­će ku­po­va­li do­bi­ti naj­ve­ću nov­ča­nu nak­na­du. Me­đu de­set naj­češ­će ci­ti­ra­nih auto­ra tro­je je no­vi­na­ra Pos­lov­nog dnev­ni­ka. DZNAP je ne­dav­no sklo­pio ugo­vo­re o su­rad­nji s 20 nak­lad­ni­ka u za­šti­ti autor­skih pra­va. No­vac pri­kup­ljen na tom te­me­lju di­je­li se ta­ko da 50 pos­to pri­pa­da nak­lad­ni­ci­ma, a 50 pos­to no­vi­na­ri­ma-auto­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.