U Spli­tu iz­a­šao pr­vi broj ča­so­pi­sa Ol­d­ti­mer club

Štivo za lju­bi­te­lje auto­mo­bi­liz­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Tvrt­ka

Me­dij­ska osob­nost iz Spli­ta, poz­na­ta po pro­duk­ci­ji spe­ci­ja­li­zi­ra­ne TV emi­si­je Auto Mo­to Na­utic Vi­si­on ko­ja se emi­ti­ra bez pre­ki­da u kon­ti­nu­ite­tu od 1998. i do­se­gla je broj­ku od pre­ko 900 iz­da­nja, u su­rad­nji s Udru­gom za oču­va­nje kla­sič­nih vri­jed­nos­ti OLDeST iz Spli­ta pu­bli­ci­ra­la je ča­so­pis Ol­d­ti­mer club. U pr­vom bro­ju se pi­še o pi­onir­skim po­ku­ša­ji­ma i pre­kret­ni­ca­ma u po­vi­jes­ti auto­mo­bi­liz­ma, teh­nič­kim ino­va­ci­ja­ma, le­gen­dar­nim mo­de­li­ma, do­ga­đa­ji­ma ko­ji su us­mje­ri­li ra­zvoj auto­mo­bi­la te oni­ma ko­ji i da­nas okup­lja­ju i sla­ve iz­nim­ne i ri­jet­ke auto­mo­bi­le. Kraj­nji cilj ča­so­pi­sa je iz­gra­di­ti svi­jest o važ­nos­ti teh­nič­ke baštine i nje­nom oču­va­nju, a te­me su obra­đe­ne ta­ko da ih mo­gu ra­zu­mje­ti i nes­truč­nja­ci.

Nas­lov­ni­ca pr­vog bro­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.