Za 9. Grand Prix HUOJ-a pri­jav­ljen je 61 pro­jekt

Priz­na­nja PR-ov­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Na

na­tje­čaj za do­dje­lu go­diš­njih na­gra­da HUOJa 9. Grand Prix ukup­no je pri­jav­ljen 61 pro­jekt. Ve­lik in­te­res za na­gra­du Grand PRix HUOJa po­t­vr­đu­je i da je na­gra­da iz­raz priz­na­nja struč­nja­ci­ma za od­no­se s jav­noš­ću ko­ji su se is­tak­nu­li iz­vr­s­noš­ću u osmiš­lja­va­nju i pro­ved­bi raz­li­či­tih ko­mu­ni­ka­cij­skih pro­je­ka­ta u tvrt­ka­ma, vla­di­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, lo­kal­noj sa­mo­upra­vi, nev­la­di­nim udru­ga­ma, agen­ci­ja­ma za od­no­se s jav­noš­ću. Na­gra­de se do­dje­lju­ju u de­vet ka­te­go­ri­ja: Druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje, Jav­ni sek­tor, Pri­la­god­ba svjet­ske kam­pa­nje, Ma­le i sred­nje tvrt­ke, Ve­li­ke tvrt­ke, Unu­traš­nja ko­mu­ni­ka­ci­ja i Di­gi­tal­na ko­mu­ni­ka­ci­ja. Osim na­ve­de­nih, HUOJ do­dje­lju­je i dvi­je po­seb­ne na­gra­de: Ko­mu­ni­ka­tor go­di­ne i Po­seb­na na­gra­da za do­pri­nos stru­ci. Po­bjed­ni­ci će bi­ti pro­gla­še­ni 11. ožuj­ka 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.