DM PO­DR­ŽA­VA PRO­JEK­TE VAŽ­NE ZA ZA­JED­NI­CU

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Po­vo­dom 20. ob­ljet­ni­ce pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj, dm je po­kre­nuo ini­ci­ja­ti­vu “Jer sve smo to MI” u sklo­pu ko­je će oda­bra­ti i podržati re­ali­za­ci­ju pro­je­ka­ta ko­ji u naj­ve­ćoj mje­ri do­pri­no­se za­jed­ni­ci te bo­ljem po­lo­ža­ju ra­nji­vih sku­pi­na u druš­tvu. Ti­je­kom ve­lja­če na in­ter­net­skoj stra­ni­ci jer­sve­smo­to­mi.hr ili u bi­lo ko­joj pos­lov­ni­ci dm-a u Hr­vat­skoj otvo­re­ne su pri­ja­ve za pro­jek­te u ka­te­go­ri­ja­ma druš­tve­no ko­ris­nog dje­lo­va­nja, za­šti­te oko­li­ša i odr­ži­vos­ti te kul­tu­re, zna­nos­ti i spor­ta. Već ti­je­kom pr­vog tjed­na ini­ci­ja­ti­ve za­prim­lje­no je vi­še od 150 pri­ja­va iz ci­je­le Hr­vat­ske. Svo­je pro­jek­te mo­gu pri­ja­vi­ti re­gis­tri­ra­ne nev­la­di­ne udru­ge, us­ta­no­ve te je­di­ni­ce lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve. Pro­jek­ti će bi­ti će oda­bra­ni ti­je­kom ožuj­ka i trav­nja, a re­ali­za­ci­ja će za­po­če­ti u svib­nju, mje­se­cu u ko­jem dm sla­vi 20. ob­ljet­ni­cU pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj.

dm-ova slav­lje­nič­ka ini­ci­ja­ti­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.