Kam­pa­nja za pre­ven­ci­ju raka kod že­na

Udru­ga Sve za nju

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Udru­ga že­na obo­lje­lih i li­je­če­nih od raka Sve za nju za­jed­no s part­ne­ri­ma or­ga­ni­zi­ra­la niz ak­tiv­nos­ti u sklo­pu jav­noz­drav­s­tve­ne kam­pa­nje za pre­ven­ci­ju raka gr­li­ća ma­ter­ni­ce. Udru­ga pro­mo­vi­ra glo­bal­nu kam­pa­nju dos­tup­nu na www. hel­lo­cur­ly.org ko­jom se po­zi­va po­je­din­ce i or­ga­ni­za­ci­je di­ljem svi­je­ta za po­dr­šku te na ori­gi­na­lan i sim­pa­ti­čan na­čin pod­sje­ća da su edu­ka­ci­ja, cijepljenje i pro­bir te­melj­ne po­lu­ge pre­ven­ci­je. Stra­ni­ca je kre­ira­na pre­ma ide­ji agen­ci­je Bru­ke­ta&Žinić OM. Ta­ko­đer, kroz tekst se skre­će paž­nja i na važ­nost li­je­če­nja, psi­ho­lo­ške i pa­li­ja­tiv­ne skrbi.

Za­igra­na mač­ka Cur­ly pod­sje­ća vas na pre­ven­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.