DA­LJE BEZ PRO­ME­TA

NA TR­ŽI­ŠTU NOV­CA I

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Utr­go­va­nju na Tr­ži­štu nov­ca ukup­no pri­jav­lje­na po­traž­nja u uto­rak je os­ta­la ne­pro­mi­je­nje­na, a is­to­dob­no je po­nu­da za­bi­lje­ži­la rast te je ta­ko i da­lje „bo­ga­ti­ja“od ukup­no pri­jav­lje­nih po­tre­ba ko­ris­ni­ka. Ta­ko je ukup­no pri­jav­lje­na po­traž­nja iz­no­si­la 50 mi­li­ju­na ku­na ili iden­tič­no kao i u po­ne­dje­ljak. Is­to­dob­no se na stra­ni po­nu­de naš­lo 250 mi­li­ju­na ku­na ili za oko 13,5 pos­to vi­še no dan ra­ni­je. Kun­skog pro­me­ta ni­je bi­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.