Win-win si­tu­aci­ja

Do­bro za ban­ke i dr­ža­vu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upu­će­ni ka­žu da će no­vi ins­tru­ment mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke, ko­ji je već spus­tio pri­no­se, po­seb­no do­bro do­ći ma­njim i sred­njim ban­ka­ma te im olak­ša­ti si­tu­aci­ju kad su u pi­ta­nju zah­tje­vi za lik­vid­nost. Po­sred­no će ko­ris­ti ima­ti i dr­ža­va s ob­zi­rom da je za su­dje­lo­va­nje na re­po auci­ji nu­žan pre­du­vjet kup­nja dr­žav­nih vri­jed­nos­nih pa­pi­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.