HO­ĆE OS­TAV­KU PRE­MI­JE­RA

UKRA­JIN­SKI PRED­SJED­NIK

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ukra­jin­ski pred­sjed­nik Pe­tro Po­ro­šen­ko pri­op­ćio je u uto­rak ka­ko bi vla­da pre­mi­je­ra Ar­se­ni­ja Ja­ce­nju­ka tre­ba­la da­ti os­tav­ku na­kon što je iz­gu­bi­la po­vje­re­nje vla­da­ju­će ko­ali­ci­je. Ukra­jin­ska naj­ve­ća po­li­tič­ka stran­ka ko­joj je Po­ro­šen­ko na če­lu pri­op­ći­la je u uto­rak da će oci­je­ni­ti rad vla­de pre­mi­je­ra Ar­se­ni­ja Ja­ce­nju­ka “ne­za­do­vo­lja­va­ju­ćim”, što bi mo­glo otvo­ri­ti put za ras­pu­šta­nje ko­ali­cij­ske vla­de i pri­je­vre­me­ne iz­bo­re. Ako rad vla­de bu­de ne­ga­tiv­no oci­je­njen, zas­tup­ni­ci­ma tre­ba 150 pot­pi­sa u par­la­men­tu da bi se odr­ža­lo gla­sa­nje o po­vje­re­nju. U slu­ča­ju iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja, mo­gu­će je ras­pi­si­va­nje iz­bo­ra ako se ko­ali­ci­ja ne do­go­vo­ri o no­voj vla­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.