STORYTEL­LING - ALAT ZA

BO­LJE POS­LO­VA­NJE

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Raz­li­ka iz­me­đu osred­njih i naj­bo­ljih jav­nih go­vor­ni­ka le­ži u to­me što su nji­ho­ve pri­če is­pri­ča­ne na na­čin ko­ji in­s­pi­ri­ra, po­ti­če i ko­ji se pam­ti. Na tre­nin­gu NLP Storytel­ling u Pos­lov­nom cen­tru zna­nja 8. ožuj­ka, po­laz­ni­ci će saz­na­ti ka­ko pro­na­ći, struk­tu­ri­ra­ti i is­pri­ča­ti pri­če ko­ji­ma na­še po­ru­ke pre­no­si­mo ta­ko da ih slu­ša­te­lji vo­le pri­ma­ti, na­učit će ka­ko ko­mu­ni­ka­ci­jom os­tva­ri­ti utje­caj ko­ris­te­ći pri­tom mo­ćan ko­mu­ni­ka­cij­ski alat-pri­ču. “Pri­ča­njem pri­ča do­da­je­mo ži­vot­nost i doseg onom važ­nom što že­li­mo pre­ni­je­ti, jer svi zna­mo da se pri­če, ako su do­bre, pre­pri­ča­va­ju i ši­re”, po­ru­ču­je pre­da­vač To­ni Babić, cer­ti­fi­ci­ra­ni je NLP tre­ner.

FOTOLIA

Pri­ča­njem pri­če ši­re se do­se­zi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.