Kraš se obranio od Piv­ca

Bur­zov­na bit­ka Ot­ku­pom di­oni­ca od Ka­pi­tal­nog fon­da Kraš ste­kao vi­še od 31% vlas­niš­tva tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ TO­MIS­LAV PILI

Ni­smo ni u kak­vim kom­bi­na­ci­ja­ma, ne ku­pu­je­mo di­oni­ce za ne­ko­ga, ne­ma­mo skri­ve­nih part­ne­ra, ni­ti me in­te­re­si­ra­ju kom­bi­na­ci­je špe­ku­la­tiv­nih na­mje­ra, tvr­di Ivi­ca Pi­vac

Ot­ku­pom go­to­vo 94.000 svo­jih di­oni­ca za 47 mi­li­ju­na ku­na od Ka­pi­tal­nog fon­da Upra­va Kra­ša za­da­la je mo­žda od­lu­ču­ju­ći uda­rac kom­pa­ni­ji Bra­ća Pi­vac, ko­ja već ne­ko­li­ko go­di­na upor­no skup­lja di­oni­ce pro­izvo­đa­ča slat­ki­ša. U sri­je­du je raz­ri­je­še­na enig­ma tko je u pe­tak u iz­van­bur­zov­noj tr­go­vi­ni ku­pio pa­ket kpa­ket Kra­še­vih di­oni­ca. Kom­pa­ni­ja je obja­vi­la ka­ko je ona ku­pac di­oni­ca, pa sa­da Kra­šev tre­zor dr­ži 11,86 pos­to di­oni­ca. Ka­pi­tal­ni fond ti­me je iz­a­šao iz vlas­nič­ke struk­tu­re Kra­ša.

“Mi u Kra­šu i da­lje os­ta­je­mo vjer­ni mo­de­lu rad­nič­kog di­oni­čar­stva i sto­ga ni tre­nut­ka ni­smo dvo­ji­li ka­ko tre­ba­mo pos­tu­pi­ti ka­da nam je iz Ka­pi­tal­nog fon­da sti­gla po­ru­ka o nji­ho­voj na­mje­ri da iz svo­ga por­t­fe­lja pro­da­ju pa­ket Kra­še­vih di­oni­ca. Ku­pi­li smo ih za tre­zor druš­tva, gdje os­ta­ju dok net­ko iz Kraš ESOP-a ne is­ka­že in­te­res”, objaš­nja­va od­lu­ku kom­pa­ni­je o po­ve­ća­nju udje­la za go­to­vo 94 ti­su­će no­vih di­oni­ca, od­nos­no 6,84 pos­to, pro­ku­ris­ti­ca naj­ve­ćeg hr­vat­skog kon­di­to­ra Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić.

U Kra­šu is­ti­ču ka­ko se oni uop­će ne že­le ba­vi­ti ni­kak­vim ana­li­za­ma, ni­ti is­tra­ži­va­ti raz­lo­ge zbog če­ga je vod­stvo Ka­pi­tal­nog fon­da od­lu­či­lo upra­vo sa­da ri­je­ši­ti se ‘slat­kih’ di­oni­ca, a sve pri­če ko­je već kru­že ku­lo­ari­ma sma­tra­ju čis­tim špe­ku­la­ci­ja­ma.

Ovim pre­uzi­ma­njem s lis­te naj­ve­ćih di­oni­ča­ra Kra­ša nes­tao je tre­će­pla­si­ra­ni su­di­onik, pa sa­da Kraš kroz ESOP i tre­zor dr­ži vi­še od 31 pos­to udje­la, a dru­gi naj­ve­ći di­oni­čar i da­lje os­ta­je tvrt­ka Pi­vac ko­ja u svom por­t­fe­lju ima 19,56 pos­to di­oni­ca Kra­ša.

Di­rek­tor i suv­las­nik vr­go­rač­ke mes­ne in­dus­tri­je Ivi­ca Pi­vac na iz­rav­ni upit je li Ka­pi­tal­ni fond mo­žda i nji­ma nu­dio pa­ket di­oni­ca Kra­ša uz­vra­ća, “ko­li­ko je nje­mu zna­no, ni­je” te od­mah do­da­je ka­ko mu je “osob­no do­is­ta dra­go da je upra­vo Kraš ot­ku­pio di­oni­ce”. Pi­vac i da­lje us­tra­je u sta­vu, pr­vi put iz­re­če­nom 2013., ka­ko kom­pa­ni­ja ko­ju vo­di “di­oni­ce Kra­ša ku­pu­je is­klju­či­vo ra­di pro­cje­ne da su vr­lo OK!”.

“Ni­smo ni u kak­vim kom­bi­na­ci­ja­ma, ne ku­pu­je­mo di­oni­ce za ne­ko­ga, ne­ma­mo skri­ve­nih part­ne­ra, ni­ti me in­te­re­si­ra­ju tak­ve kom­bi­na­ci­je. Nas­tu­pa­mo sa­mos­tal­no i bez ikak­vih špe­ku­la­tiv­nih na­mje­ra”, tvr­di Pi­vac te do­da­je ka­ko je za­pra­vo mo­gu­će da “ka­ko ku­pu­ju di­oni­ce, ta­ko ih u do­gled­no vri­je­me po­nu­de i na pro­da­ju”.

94 ti­su­će di­oni­ca ku­pio je Kraš od Ka­pi­tal­nog fon­da

Pred­sjed­nik Upra­ve Kra­ša Da­mir Bu­lić u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik kra­jem proš­le go­di­ne re­kao je da s Piv­ci­ma “su­ra­đu­ju kroz po­vre­me­ne kon­tak­te, no oni ne pos­tav­lja­ju ni­kak­ve uvje­te, čak ni­su tra­ži­li ni mjes­to u nad­zor­nom od­bo­ru iako na to ima­ju pra­vo s ob­zi­rom na udjel ko­ji dr­že.” Bu­lić je ta­da na­gla­sio: “Kraš ne na­pu­šta svoj pos­lov­ni mo­del di­oni­čar­stva, naš udjel je i da­lje sta­bi­lan.”

Što ka­žu bro­ke­ri

Fi­nan­cij­ska za­jed­ni­ca u nes­luž­be­nom raz­go­vo­ru ocje­nju­je ka­ko je naj­no­vi­jim po­te­zom Kraš do­bio ključ­nu bit­ku pro­tiv tvrt­ke Bra­ća Pi­vac i ti­me se obranio od nji­ho­va even­tu­al­nog pre­uzi­ma­nja. Pod­sje­ti­mo, Bra­ća Pi­vac već du­že vri­je­me pri­kup­lja­ju na bur­zi Kra­še­ve di­oni­ce i tre­nut­no su dru­gi di­oni­čar po ve­li­ći­ni s 19,56 pos­to di­oni­ca.

Ot­ku­pom di­oni­ca od Ka­pi­tal­nog fon­da vi­še ne pos­to­ji di­oni­čar sa zna­čaj­ni­jim pa­ke­tom. Na­ime, tre­nut­no naj­ve­ći pa­ket pos­li­je Kra­ša i Bra­će Pi­vac dr­ži Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka s 1,06 pos­to di­oni­ca. Sto­ga se tvrt­ka Bra­ća Pi­vac, že­le li pri­je­ći prag od 25 pos­to, mo­ra okre­nu­ti tr­ži­štu, ocje­nju­ju bur­zov­ni ana­li­ti­ča­ri u nes­luž­be­nom raz­go­vo­ru.

Slo­bod­nih di­oni­ca ne ne­dos­ta­je. Pre­ma po­da­ci­ma Za­gre­bač­ke bur­ze od 1,373 mi­li­ju­na uvr­šte­nih di­oni­ca udjel slo­bod­nih za tr­go­va­nje pre­ma­šu­je 650 ti­su­ća. No, to će tre­ba­ti i pla­ti­ti. Član Upra­ve bro­ker­ske ku­će Cre­dos Rona man Rin­ko­vec ocje­nju­je ka­ko se u Kra­še­voj kup­nji di­oni­ca u tre­zor s pri­lič­nom si­gur­noš­ću mo­že pret­pos­ta­vi­ti da je ri­ječ o obra­ni od pre­uzi­ma­nja.

Šanse ote­ža­ne

“Bra­ći Pi­vac šanse su ovi­me zna­čaj­no ote­ža­ne. Sa­da, ako su za­is­ta oz­bilj­ni u na­ka­ni da pre­uz­mu tvrt­ku, mo­ra­ju otvo­ri­ti kar­te i za­igra­ti prak­tič­no na sve ili ni­šta. To bi, na­rav­no, mo­glo do­ves­ti do po­ras­ta ci­je­ne ove di­oni­ce ma­kar na kra­ći rok, dok je pri­ča još vru­ća. Tre­nut­na si­tu­aci­ja na bur­zi po­ka­zu­je po­ja­ča­ni in­te­res za ovom di­oni­com ko­jom se tr­gu­je na naj­vi­šim ra­zi­na­ma u vi­še od pet go­di­na”, is­ti­če Rin­ko­vec.

Do­du­še, na­kon što je ti­je­kom da­na ci­je­na di­oni­ce u sri­je­du oja­ča­la 1,5% na 520 ku­na, na kra­ju tr­go­va­nja pa­la je 0,4% na 510 ku­na. Ti­je­kom ove go­di­ne Kraš je jed- od ri­jet­kih di­oni­ca unu­tar CROBEXa s ras­tom ci­je­ne. U 2016. po­ras­la je vi­še od 5% dok je in­deks, za us­po­red­bu, u pa­du 4,7 pos­to.

TRE­NUT­NA SI­TU­ACI­JA NA BUR­ZI PO­KA­ZU­JE PO­JA­ČA­NI IN­TE­RES ZA OVOM DI­ONI­COM KO­JOM SE TR­GU­JE NA NAJ­VI­ŠIM RA­ZI­NA­MA U VI­ŠE OD PET GO­DI­NA, KA­ŽE RO­MAN RIN­KO­VEC

Da­mir Bu­lić, pred­sjed­nik Upra­ve Kra­ša

BOR­NA FILIĆ/ PIXSELL

Na bur­zi je 1,357 mi­li­ju­na uvr­šte­nih di­oni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.