Pe­tro­ke­mi­ja u gu­bit­ku 93,2 mil. ku­na, Upra­va oče­ku­je mi­nus i ove go­di­ne

No­va na­da Na­kon pro­pa­le po­tra­ge za stra­te­škim part­ne­rom, tvrt­ka je u pro­sin­cu opet otvo­ri­la knji­ge ula­ga­či­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

No­va na­da Na­kon pro­pa­le po­tra­ge za stra­te­škim part­ne­rom, tvrt­ka je u pro­sin­cu opet otvo­ri­la knji­ge ula­ga­či­ma

Una­toč po­ve­ća­nju pri­ho­da od 15 pos­to, na 2,58 ml­rd. ku­na, te stag­na­ci­ji ra­sho­da, ta dr­žav­na tvrt­ka već če­t­vr­tu go­di­nu re­da gu­bit­ke

Ku­tin­ska Pe­tro­ke­mi­ja proš­lu go­di­nu za­vr­ši­la je s gu­bit­kom od 93,2 mi­li­ju­na ku­na, obja­vi­la je kom­pa­ni­ja na Za­gre­bač­koj bur­zi. Una­toč 15pos­tot­nom po­ve­ća­nju pri­ho­da na 2,58 mi­li­jar­di ku­na te mi­ni­mal­nom pa­du ra­sho­da na 2,67 mi­li­jar­di, ta dr­žav­na tvrt­ka već če­t­vr­tu go­di­nu za­re­du ge­ne­ri­ra gu­bit­ke.

Su­de­ći i pre­ma os­ta­lim fi­nan­cij­skim po­ka­za­te­lji­ma, Pe­tro­ke­mi­jom će se dr­ža­va usko­ro tre­ba­ti (po­nov­no) oz­bilj­no po­za­ba­vi­ti. Una­toč pri­kup­lje­nih 253 mi­li­ju­na ku­na u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji na­kon pro­pa­log po­ku­ša­ja pro­na­la­ska stra­te­škog part­ne­ra, gru­pa Pe­tro­ke­mi­ja ima­la je ne­ga­ti­van rad­ni ka­pi­tal od 358 mi­li­ju­na ku­na. Po­ka­za­te­lji fi­nan­cij­ske sta­bil­nos­ti, od lik­vid­nos­ti, za­du­že­nos­ti i vlas­ti­tog fi­nan­ci­ra­nja, bi­lje­že po­gor­ša­nja u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je.

Iz go­diš­njeg iz­vješ­ća jas­no se ocr­ta­va da se ukup­na pro­da­ja mi­ne­ral­nih gnojiva u po­s­ljed­njih pet go­di­na ni­je pro­mi­je­ni­la; pro­sječ­na go­diš­nja pro­da­ja kre­ta­la se oko 1123 ti­su­će to­na. Proš­le go­di­ne pro­da­ja gnojiva po­ras­la je 10 pos­to i os­t­vre­no je 1152 ti­su­će to­na, uz 17 pos­to ras­ta pri­ho­da od pro­da­je, na 2,45 mi­li­jar­di ku­na. Prem­da je čak 70 pos­to Pe­tro­ke­mi­ji­nih pri­ho­da u 2015. os­tva­re­no od iz­vo­za na ino­zem­na tr­ži­šta, a os­ta­tak u Hr­vat­skoj, tro­ško­vi pro­izvod­nje, pri če­mu 83 pos­to ra­sho­da ot­pa­da na si­ro­vi­ne, ma­te­ri­jal i ener­gi­ju, re­zul­ti­ra­lo je još jed­nom go­di­nom či­je će se po­s­lje­di­ce u ko­nač­ni­ci rje­ša­va­ti na te­ret po­rez­nih obvez­ni­ka. Na­kon od­lu­ke Vla­de i po­zi­va inves­ti­to­ri­ma da is­ka­žu in­te­res za ula­ga­nje, Pe­tro­ke­mi­ja je u pro­sin­cu otvo­ri­la knji­ge za du­bin­sku ana­li­zu po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma.

S ob­zi­rom na ni­ske ci­je­ne umjet­nih gnojiva na svjet­skom tr­ži­štu i vi­sok tro­šak fi­nan­ci­ra­nja, Upra­va Pe­tro­ke­mi­je na če­lu s Ne­na­dom Ze­če­vi­će u go­diš­njem iz­vješ­ću pre­dvi­đa gu­bit­tak i u 2016. Nje­go­va će vi­si­na ovi­si­ti o te­ča­ju do­la­ra, ci­je­ni pri­rod­nog pli­na na eu­rop­skom spot tr­ži­štu, kao i vi­so­kim ci­je­na­ma fi­nan­ci­ra­nja zbog manj­ka obrt­nog ka­pi­ta­la. Vi­so­ka za­du­že­nost, na­po­mi­nju u Pe­tro­ke­mi­ji, mo­že re­zul­ti­ra­ti po­vre­me­nim zas­to­ji­ma u is­po­ru­ci pli­na po­tom i u pro­izvod­nji što bi ugro­zi­lo tvrt­ku, dok će fi­nan­ci­ra­nje inves­ti­ci­ja ovi­si­ti o po­li­tič­koj od­lu­ci dr­ža­ve o sud­bi­ni tog ku­tin­skog pro­izvo­đa­ča.

B. ŠČITAR/VL/PIX

Uteg su im ni­ske ci­je­ne umjet­nih gnojiva na svjet­skom tr­ži­štu i vi­sok tro­šak fi­nan­ci­ra­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.