RBS pod po­ve­ća­lom zbog fil­mo­va

Ban­ka­ri fil­ma­si Po­rez­ni­ke za­ni­ma­ju­zan ula­ga­nja u Har­rya Pot­te­ra i Bat­ma­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Ban­ka­ri fil­ma­ši Po­rez­ni­ke za­ni­ma­ju ula­ga­nja u Har­rya Pot­te­ra i Bat­ma­na

Ban­ka je os­no­va­la 25 tvrt­ki za ula­ga­nje u fil­mo­ve na te­me­lju če­ga su do­bi­li mi­li­jar­dum fun­ti olak­ši­ca

Bri­ri­tan­ski po­rez­ni­ci za­in­te­re­si­ra­li si­za­in­te­re-si­ra­li su se za ula­ga­nja ban­kek Royal Bank of Sco­tland (RBS) u film­ske­film hi­to­ve po­put Bat­ma­na, Tro­je ili dva nas­tav­ka Har­rya Pot­te­ra na te­me­lju če­ga je ban­ka do­bi­la čak mi­li­jar­du jar­du­mi­li­jar­du fun­ti po­rez­nih olak­ši­ca. Pre­ma na­vo­di­ma bbri­tan­skih me­di­ja ko­ji pre­no­se no­se­pre­no­se po­dat­k­po­dat­ke Blo­om­ber­ga, RBS je iz­me­đu me­đu­iz­me­đu 1998. i 2007. os­no­vao čak 25 tvrt­ki ko­je su se bba­vi­le ula­ga­nji­ma u film­sku in­dus­tri­ju.

Ter­min “ula­ga­nje” u ovom slu­ča­ju tre­ba shva­tit­s­hva­ti­ti ma­lo ši­re. Na­ime, ban­či­ne po­druž­ni­ce ku­po­va­le su pra­va na do­vr­še­ne še­ne­do­vr­še­ne fil­mo­ve i po­tom ih opet iz­najm­lji­va­le film­skim stu­di­ji­ma ra­di ki­no-dis­tri­bu­ci­je ili pro­da­je na DVD-ima. Na taj na­čin RBSo­veRB “film­ske” tvrt­ke ni­su ima­le go­to­vo ni­ka­kav rizik ako fil­mo­vi ne us­pi­ju pož­nje­ti zna­čaj­ni­ji us­pjeh. Osim to­ga, za taj su po­sao za­tra­ži­li i po­rez­ne olak­ši­ce. Naj­ma­nje 10 od 25 tih ula­ga­nja naš­li su se sa­da pod lu­pom bri­tan­skih po­rez­ni­ka, tvr­di Blo­om­berg po­zi­va­ju­ći se na upu­će­ne iz­vo­re.

Va­lja na­gla­si­ti ka­ko za sa­da ne­ma naz­na­ka da je RBS či­nio ne­što ne­za­ko­ni­to, na­vo­de me­di­ji. Ban­či­ne kom­pa­ni­je i da­lje su ak­tiv­ne i za­ra­đu­ju od fil­mo­va, ali su na­kon 2007. pre­ba­če­ne iz­van ma­tič­nog pos­lo­va­nja. Glas­no­go­vor­nik ban­ke ka­že ka­ko je RBS, po­put os­ta­lih ba­na­ka, pri­je 2008. go­di­ne pru­žao le­asing ugo­vo­re me­dij­skim kom­pa­ni­ja­ma, uklju­ču­ju­ći i film­ske stu­di­je.

Tak­vi ugo­vo­ri bi­li su u skla­du s po­rez­nim za­ko­ni­ma, uklju­ču­ju­ći i ko­ri­šte­nje po­rez­nih olak­ši­ca uve­de­nih s ci­ljem pro­mo­vi­ra­nja bri­tan­ske film­ske in­dus­tri­je, ka­zao je glas­no­go­vor­nik ban­ke, a pre­no­si Te­le­graph. “Po­rez­no za­ko­no­dav­s­tvo pro­mi­je­ni­lo se 2007. na­kon če­ga smo iz­aš­li iz tog pos­lo­va­nja”, do­dao je glas­no­go­vor­nik. Pod­sje­ti­mo, ban­ku je 2008. usred fi­nan­cij­ske kri­ze od pro­pas­ti spa­si­la dr­ža­va pre­uzev­ši ve­ćin­ski udjel ko­ji još uvi­jek po­sje­du­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.