RIM­CA PO­ZVAO NA KA­VU

MI­NIS­TAR HOR­VAT

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat iz­ja­vio je u uto­rak da ne zna ni­šta o do­pi­su po­du­zet­ni­ka Ma­te Rim­ca Vla­di te is­tak­nuo da Ri­mac mo­že ra­ču­na­ti na po­moć nje­go­va mi­nis­tar­stva te ga po­zvao na ka­vu. Ri­mac je po­čet­kom tjed­na na TV-u je iz­ja­vio da je Vla­di pos­lao do­pis o mo­guć­nos­ti do­vo­đe­nja jed­ne tvor­ni­ce auto­mo­bi­la u Hr­vat­sku, ali da od­go­vor još ni­je do­bio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.