IM­POL KO­RAK DO PRE­UZI­MA­NJA ŠI­BEN­SKO­GA TLM-A

Kraj tra­ka­vi­ce Slo­ven­ci u pro­pa­loj ši­ben­skoj tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Da­nas sli­je­di do­go­vor o iz­no­su za ko­ji Im­pol is­kup­lju­je dug TLM-a Ja­dran­skoj ban­ci. Im­po­lo­va po­nu­da po­ras­la je s 43 mil. kn na bli­zu 100 mi­li­ju­na

Slo­ven­ski Im­pol, s po­la mi­ljar­de eura go­diš­njeg pri­ho­da i go­to­vo 2000 rad­ni­ka, ina­če vlas­nik tvor­ni­ce u Slo­ven­skoj Bis­tri­ci te po­go­na u Se­voj­nu u Sr­bi­ji, na ko­rak je do po­čet­ka re­ali­za­ci­je ve­li­kih pla­no­va ve­za­nih uz re­vi­ta­li­za­ci­ju ši­ben­skog TLMa, ko­ji je za­vr­šio u ste­ča­ju. Po­go­ne pro­pa­le tvrt­ke ju­čer je pre­gle­dao tim Im­po­lo­vih in­že­nje­ra na če­lu s iz­vr­š­nim di­rek­to­rom ko­ji je za­du­žen za ši­ben­sku pro­izvod­nju. U kru­gu tvor­ni­ce odr­žan je po­tom i sas­ta­nak na ko­jem su bi­li pred­stav­ni­ci lo­kal­ne vlas­ti, ši­ben­sko-knin­ski žu­pan Goran Pa­uk, TLMo­vi in­že­nje­ri, pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta, a sad se če­ka is­hod, ka­ko ne­ki ka­žu, pri­je­lom­nog sas­tan­ka u Za­gre­bu.

U za­vr­š­ni­ci pre­go­vo­ra da­nas u Zagreb do­la­zi pred­sjed­nik Upra­ve Im­po­la Jer­nej Čokl, a oče­ku­je se da će bi­ti objav­lje­no je li pos­tig­nut do­go­vor iz­me­đu DABa i Im­po­la. Te­ma raz­go­vo­ra je ci­je­na po ko­joj se slo­ven­ska tvrt­ka ot­ku­pi­ti TLM-ove du­go­ve pre­ma svo­jem naj­ve­ćem vje­rov­ni­ku Ja­dran­skoj ban­ci. Ka­ko je za tu lo­kal­nu ban­ku ne­dav­no po­kre­nut sa­na­cij­ski pos­tu­pak, ve­li­kim di­je­lom i iz­bog iz­lo­že­nos­ti du­go­vi­ma ši­ben­ske tvrt­ke, pod kon­tro­lom je dr­žav­ne agen­ci­je, ko­ja će je na­kon sa­na­ci­je pro­da­va­ti. Ključ­no je sto­ga sta­ja­li­šte DABa, a pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, da­nas bi se tre­bao pos­ti­ći do­go­vor. Po­nu­du Im­po­la već su pom­no raz­ma­tra­li u nad­lež­nim ti­je­li­ma, pa bi se da­nas tre­ba­lo do­go­vo­ri­ti oko iz­no­sa za ko­ji Im­pol is­kup­lju­je za­pra­vo kom­ple­tan dug TLMa Ja­dran­skoj ban­ci, od­nos­no ukup­no oko 200 mi­li­ju­na ku­na. Pr­vot­na Im­po­lo­va po­nu­da iz­no­si­la je 43 mi­li­ju­na ku­na, no znat­no je ko­ri­gi­ra­na, i da­nas iz­no­si bli­zu sto mi­li­ju­na, či­me bi DAB na­vod­no na­pla­tio sve što ni­je po­kri­ve­no re­zer­va­ci­ja­ma.

U Hr­vat­skom sin­di­ka­tu me­ta­la­ca, či­ji je pred­sjed­nik Zdrav­ko Bu­ra­zer bio na sas­tan­ku u TLMu, poz­drav­lja­ju na­mje­ru da Im­pol pos­ta­ne ve­ćin­ski vje­rov­nik TLMa. “Ti­me bi se os­tva­ri­le naj­a­ve po­kre­ta­nja pro­izvod­nje i po­nov­nog za­poš­ljav­nja rad­ni­ka ko­ji su za­vr­ši­li na bur­zi, a mo­glo bi bi­ti za­pos­le­no i 500ti­njak rad­ni­ka”, uvje­ren je Bu­ra­zer.

Plan ula­ga­nja za ot­kup traž­bi­na i inves­ti­ci­je u opre­mu i obrt­na sred­stva iz­no­si 73 mi­li­ju­na eura, a Im­po­lo­ve pre­zen­ta­ci­je po­ka­zu­ju da će dr­ža­va i lo­kal­na za­jed­ni­ca za jed­nu go­di­nu pro­izvod­nje vi­še pri­ho­do­va­ti ne­go što iz­no­si ot­kup du­ga. Pro­jek­ci­je po­ka­zu­ju i da će, ako se br­zo po­kre­ne pro­izvod­nja, za go­di­nu da­na TLM bi­ti u top 10 hr­vat­skih iz­voz­ni­ka i pro­izvo­đa­ča. Ina­če, sa­ma po­nu­da ima rok, ko­ji is­tje­če idu­ćeg tjed­na. Ako je DAB pri­hva­ti, us­li­je­di­lo bi skla­pa­nje ugo­vo­ra o naj­mu, na­kon če­ga Im­pol ula­zi u tvornicu, što zna­či pri­pre­mu pro­izvod­nje i an­ga­ži­ra­nje rad­ni­ka, ali i po­sao za vi­še sto­ti­na ko­ope­ra­na­ta. Za 110 ti­su­ća to­na go­diš­nje pro­izvod­nje, što naj­av­lju­ju, u TLM će dnev­no ući i iz­a­ći po 20ak šlepera, što je po­sao za ve­ći broj pri­je­voz­ni­ka. Kroz naj­am bi Im­pol pre­uzeo Va­lja­oni­ce te naj­ve­ći dio Pre­ša­oni­ca i Adri­ala, ko­ji ras­po­la­že s objek­ti­ma i in­fras­truk­tu­rom po­treb­nom za funk­ci­oni­ra­nje tvor­ni­ca. No, s ot­ku­pom traž­bi­ne pos­ta­je naj­ve­ći vje­rov­nik u ste­ča­ju te će ima­ti ključ­nu ri­ječ na skup­šti­ni vje­rov­ni­ka 9. ožuj­ka, a na­kon naj­ma ko­ji po za­ko­nu ima limite, pla­ni­ra pre­uzi­ma­nje u vlas­niš­tvo.

AKO SE BR­ZO PO­KRE­NE PRO­IZVOD­NJA, ZA GO­DI­NU DA­NA TLM ĆE BI­TI U TOP 10 HR­VAT­SKIH IZ­VOZ­NI­KA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.