IBM otva­ra cen­tar u RH?

Za­poš­lja­va­ju 800 lju­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Su­de­ći pre­ma iz­ja­vi pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ške­vo­ća s ju­če­raš­nje sjed­ni­ce vla­de Hr­vat­ska bi usko­ro tre­ba­la do­bi­ti jed­nu od svo­jih pr­vih ve­li­kih inves­ti­ci­ja ko­ja do­la­zi iz ICT sek­to­ra.

“Proš­lih da­na su­sreo sam se s broj­nim gos­po­dar­stve­ni­ci­ma, po­seb­no u IT sek­to­ru, a ima­li smo sas­ta­nak i s po­ten­ci­jal­nim inves­ti­to­rom”, ka­zao je Ore­ško­vić na sjed­ni­ci Vla­de, ne pre­ci­zi­ra­ju­ći o ko­jem inves­ti­to­ru je ri­ječ, prem­da sa­ma iz­ja­va već upu­ću­je na to da je do­go­vor već sklop­ljen ili pri nje­go­vu do­vr­šet­ku. Ka­ko doz­na­je­mo, iz vla­di­nih iz­vo­ra pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić ne­dav­no se sas­tao s vi­so­ko po­zi­ci­oni­ra­nim me­na­dže­ri­ma IBMa. A, doz­na­je­mo, da veliki ame­rič­ki teh­no div u Hr­vat­skoj pla­ni­ra otvo­ri­ti Cen­tar za teh­nič­ku po­dr­šku. Ra­di se vr­lo vri­jed­nom pro­jek­tu i pre­go­vo­ri­ma ko­ji se odvijaju već šest mje­se­ci, dak­le po­če­li su još za biv­še vla­de, a usko­ro bi tre­ba­li bi­ti i okon­ča­ni.

Ka­ko doz­na­je­mo pot­pis na ovu ve­li­ku inves­ti­ci­ju tre­bao bi bi­ti stav­ljen do kra­ja ožuj­ka. Inves­ti­ci­ja bi se tre­ba­la odvi­ja­ti u ne­ko­li­ko fa­za i u ko­nač­ni­ci bi tre­ba­lo bi­ti za­pos­le­no i do 800 lju­di. Cen­tar bi ka­ko, doz­na­je­mo, vr­lo vje­ro­jat­no bio u Za­gre­bu. A ono što je iz­gled­no jest da se ra­di o eru­op­skom cen­tru, a ne sa­mo re­gi­onal­nom za ne­ko­li­ko IBMo­vih pro­izvo­da. Ov­dje se ne ra­di o “pra­vom” ula­ga­nju u IT, već o ula­ga­nju ve­li­ke i moć­ne IT tvrt­ke. Na­ime, obis­ti­ne li se pla­no­vi, bit će do­is­ta ve­li­ka stvar, no ipak ne­će zah­ti­je­va­ti za­poš­lja­va­nje 800ti­njak IT in­že­nje­ra već obične rad­ne sna­ge. Ina­če, ka­ko doz­na­je­mo hr­vat­ski IT gos­po­dar­stve­ni­ci­ma su­sre­li su se s ne­kim mi­nis­tri­ma, no sas­ta­nak s pre­mi­je­rom ko­ji tra­ži i Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca i os­ta­le or­ga­ni­za­ci­je još ni­je na dnev­nom re­du.

An­te Man­dić pr­vi čo­vjek IN2, ve­li­ke hr­vat­ske IT tvrt­ke, sas­tao se ka­ko ka­že s mi­nis­trom gos­po­dar­stva To­mis­la­vom Pa­ne­ni­ćem. Raz­go­va­ra­li su o pro­ble­mi­ma u in­dus­tri­ji i ono­me što se tre­nu­tač­ne mo­že u krat­kom ro­ku uči­ni­ti i po­mo­ći da do­ma­će tvrt­ke vi­še inves­ti­ra­ju i za­poš­lja­va­ju. Pro­ble­mi s ko­ji­ma se su­sre­ću su broj­ni, ali ne i ne­pre­mos­ti­vi, no pri­je sve­ga tre­ba­le bi ba­rem sve tvrt­ke bi­ti u jed­nom mi­nis­tar­stvu ova­ko su one ma­le u mi­nis­tar­stvu po­du­zet­niš­tva, a ve­li­ke pri­pa­da­ju mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva dok su di­je­lo­vi ICTa za­pra­vo i u mi­nis­tar­stvu pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, aiu mi­nis­tar­stvu upra­ve. Ko­he­ziv­nog ele­men­ta ne­ma.

Na­ža­lost ni­je se do­go­di­la ni­ti naj­a­va mi­nis­tra Ole­ga But­ko­vi­ća, da će odvo­ji­ti upra­vu ko­ja će bi­ti po­seb­no na­mi­je­nje­na ICTu, na mjes­to po­moć­ni­ka ko­ji bi se tre­bao i iz­me­đu os­ta­lo­ga ba­vi­ti ICTjem ime­no­van je Ju­re Ša­rić, ko­ji je u bi­ti vi­še nak­lo­njen zrač­nom pro­me­tu.

AME­RIČ­KI TEH­NO DIV U RH PLA­NI­RA OTVO­RI­TI CEN­TAR ZA TEH­NIČ­KU PO­DR­ŠKU

PD

Inves­ti­ci­ja bi se tre­ba­la odvi­ja­ti u ne­ko­li­ko fa­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.